Frombork

opcje zaawansowane
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
grafika188
13-02-2017 | Jolanta Bieńkowska
Ilość zdjęć: 26
ekartki baner
baner_ 52
baner_ 55
baner_ 56
baner_ 57
Aktualności - Informacje
OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI IM. STANISŁAWA CZERNIKA
Wprowadzono: 16-02-2017|Administrator| wyświetleń: 390
grafika

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Ostrzeszów im. Stanisława Czernika
ZAPRASZA
do wzięcia udziału w

XI Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. Stanisława Czernika
Termin nadsyłania wierszy upływa 31 marca 2017 r.

 

REGULAMIN
XI Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego
im. Stanisława Czernika

I. Organizatorem Konkursu jest:
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Ostrzeszów im. Stanisława Czernika.

II. Cele konkursu:

- rozbudzenie wrażliwości i aktywności twórczej w dziedzinie poezji,
- promocja talentów literackich,
- podkreślenie aktualności autentyzmu i swoistości Ostrzeszowa w okresie międzywojennym.

III. Adresaci konkursu:
Konkurs ma charakter otwarty; skierowany jest do wszystkich piszących, bez żadnych ograniczeń.

IV. Warunki uczestnictwa:

1. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie pocztą lub dostarczenie osobiście zestawu wierszy (maszynopis/ wydruk komputerowy) zawierającego maksymalnie 3 utwory w 4 egzemplarzach oraz płytę CD z elektronicznym zapisem wierszy.

2. Jeden autor może przysłać tylko jeden zestaw wierszy.

3. Organizator nie ogranicza tematyki utworów; jest ona dowolna.

4. Na konkurs nie należy przesyłać utworów wcześniej publikowanych i nagradzanych.

5. Każdy utwór należy opatrzyć godłem - słowem, umieszczonym w prawym górnym rogu kartki z wierszem. To samo godło powinno występować na dołączonej kopercie zawierającej informację o autorze: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, wiek, adres e-mail (uczniowie proszeni są o podanie klasy i szkoły, studenci - uczelni i kierunków studiów) oraz oświadczenie o treści:

„Oświadczam, że jestem autorem/autorką wierszy nadesłanych na konkurs. Wiersze nie były wcześniej publikowane i nagradzane na innych konkursach.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu na potrzeby przeprowadzenia Przeglądu zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w zakresie koniecznym
do prawidłowego przeprowadzenia konkursu oraz w celach promocji przedsięwzięcia."

6. Zestawy należy przesłać do 31 marca 2017 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Ostrzeszów
pl. Borek 17
63-500 Ostrzeszów

7. Osoby przysyłające: zestawy złożone z więcej niż 3 wierszy lub opatrzone pełnymi danymi zamiast godła, a także zawierające niepełne dane osobowe, nie zostaną dopuszczone do udziału w konkursie.

8. Autor, nadsyłając prace na Konkurs, zgadza się na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego, publikację wierszy w wydawnictwie pokonkursowym, na stronie internetowej Biblioteki: www.bp.ostrzeszow.pl
oraz innych przekazach prasowych i medialnych.

9. Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez jej autora regulaminu konkursu.

V. Zasady przyznawania nagród:

1. Nadesłane prace zostaną ocenione w czterech kategoriach wiekowych:
• kat. I - dzieci do lat 11,
• kat. II - dzieci i młodzież w wieku: 12-15 lat
• kat. III - młodzież w wieku 16-19 lat,
• kat. IV - dorośli powyżej 19 lat.

2. O przyznaniu miejsc, wyróżnień i nagród zadecyduje kompetentne Jury powołane przez Organizatora.

3. Organizator zapewnia nagrody finansowe (dla kat. IV) i rzeczowe (kategorie
I - III) oraz nagrody specjalne (w formie rzeczowej) za utwory związane z:
• Ostrzeszowem i ziemią ostrzeszowską,
• postacią i działalnością Stanisława Czernika.

4. Ocena Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji.

5. Ogłoszenie wyników nastąpi 10 czerwca 2017 r. podczas uroczystości podsumowującej konkurs i upamiętniającej postać St. Czernika.
O szczegółach gali laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie,
drogą elektroniczną lub za pośrednictwem poczty.

6. Nagrodę należy odebrać osobiście lub przez upoważnioną do tego osobę
w dniu ogłoszenia wyników (pisemne upoważnienie).

7. Nagrody nieodebrane w dniu rozstrzygnięcia Konkursu przechodzą na rzecz Organizatora.

8. Utwory nagrodzone i wyróżnione zostaną opublikowane w wydawnictwie okolicznościowym podsumowującym Konkurs. Organizator zastrzega sobie prawo publikacji wierszy bez dodatkowych honorariów oraz bez zgody autorów.

VI. Postanowienia końcowe:

1. W sprawach spornych nieujętych w Regulaminie decyzje podejmuje Organizator.


2. Więcej informacji na temat konkursu można uzyskać na stronie internetowej www.bp.ostrzeszow.pl lub pod numerem tel. 62/ 730 33 89 oraz adresem e-mail: biblioteka@bp.ostrzeszow.pl.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
baner_ 9
baner_ 19
baner_ 35
baner_ 39
baner_ 41
baner_ 46
baner_ 53
baner_ 54
baner_ 3
Adres:
Młynarska 5a
14-530 Frombork
Tel:
(+48 55) 244 06 60
Fax:
(+48 55) 244 06 61