ࡱ> HbjbjoN9+ $PJd<_.((:::^^^^^^^$`yc^^::c_777j::^7^77zTY:pݺ =^V6^y_0_V_d_dlYY_d|Z7^^C__d : Warszawa, dnia 13 sierpnia 2018 r. PACSTWOWA KOMISJA WYBORCZA ZPOW-600-23/18 Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego wyborcw zamierzajcego zgBasza kandydatw tylko w jednej gminie liczcej do 20000 mieszkaDcw w wyborach do rad gmin, rad powiatw i sejmikw wojewdztw oraz wjtw, burmistrzw i prezydentw miast zarzdzonych na dzieD 21 pazdziernika 2018 r. Przepisy Kodeksu wyborczego stanowi, |e czynno[ci wyborcze zwizane wszczeglno[ci ze zgBaszaniem list kandydatw na radnych oraz kandydatw nawjtw, burmistrzw i prezydentw, a tak|e prowadzeniem, na zasadzie wyBczno[ci, kampanii wyborczej na ich rzecz wykonuj, w imieniu partii politycznych i koalicji partii politycznych, stowarzyszeD i organizacji spoBecznych oraz wyborcw, komitety wyborcze utworzone przez te podmioty. Komitet wyborczy wyborcw zamierzajcy zgBosi kandydatw na radnych tylko wjednej gminie liczcej do 20000 mieszkaDcw, o swoim utworzeniu zawiadamia komisarza wyborczego, wBa[ciwego ze wzgldu na siedzib komitetu. Obywatele, w liczbie co najmniej 5, majcy prawo wybierania, mog utworzy komitet wyborczy wyborcw, skBadajc pisemne o[wiadczenie o utworzeniu komitetu z podaniem swoich imion i nazwisk, adresw zamieszkania oraz numerw ewidencyjnych PESEL (w przypadku obywateli Unii Europejskiej niebdcych obywatelami polskimi numeru paszportu lub innego dokumentu stwierdzajcego to|samo[). Uwaga! Obywatele tworzcy komitet wyborczy wyborcw nie musz stale zamieszkiwa wgminie, w ktrej komitet zamierza zgBasza kandydatw. Komitet wyborczy wyborcw zamierzajcy zgBasza kandydatw tylko w jednej gminie liczcej do 20000 mieszkaDcw nie musi zbiera podpisw obywateli popierajcych utworzenie takiego komitetu. Komitet wyborczy powoBuje ze swego grona peBnomocnika wyborczego, ktry jest jednocze[nie peBnomocnikiem finansowym. Uwaga! PeBnomocnik wyborczy komitetu wyborczego wyborcw zamierzajcego zgBasza kandydata tylko w jednej gminie do 20000 nie mo|e by: peBnomocnikiem wyborczym innego komitetu wyborczego, peBnomocnikiem finansowym innego komitetu wyborczego funkcjonariuszem publicznym w rozumieniu art. 115 13 Kodeksu Karnego. Zgodnie z tym przepisem funkcjonariuszem publicznym jest: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej; poseB, senator, radny; poseB do Parlamentu Europejskiego; sdzia, Bawnik, prokurator, funkcjonariusz finansowego organu postpowania przygotowawczego lub organu nadrzdnego nad finansowym organem postpowania przygotowawczego, notariusz, komornik, kurator sdowy, syndyk, nadzorca sdowy izarzdca, osoba orzekajca w organach dyscyplinarnych dziaBajcych na podstawie ustawy; osoba bdca pracownikiem administracji rzdowej, innego organu paDstwowego lubsamorzdu terytorialnego, chyba |e peBni wyBcznie czynno[ci usBugowe, atak|e inna osoba w zakresie, w ktrym uprawniona jest do wydawania decyzji administracyjnych; osoba bdca pracownikiem organu kontroli paDstwowej lub organu kontroli samorzdu terytorialnego, chyba |e peBni wyBcznie czynno[ci usBugowe; osoba zajmujca kierownicze stanowisko w innej instytucji paDstwowej; funkcjonariusz organu powoBanego do ochrony bezpieczeDstwa publicznego albofunkcjonariusz SBu|by Wiziennej; osoba peBnica czynn sBu|b wojskow, z wyjtkiem terytorialnej sBu|by wojskowej peBnionej dyspozycyjnie; pracownik midzynarodowego trybunaBu karnego, chyba |e peBni wyBcznie czynno[ci usBugowe. PeBnomocnik wyborczy musi wchodzi w skBad komitetu wyborczego. Nazwa komitetu wyborczego wyborcw musi w pierwszej kolejno[ci zawiera wyrazy Komitet Wyborczy Wyborcw , a nastpnie nazw komitetu wyborczego lub skrt jego nazwy odr|niajce si wyraznie od nazw i skrtw nazw innych komitetw wyborczych. Nazwa i skrt nazwy komitetu wyborczego utworzonego przez wyborcw musz by r|ne od nazw lub skrtw nazw partii politycznych luborganizacji wpisanych odpowiednio doewidencji lub rejestru. Nazwa komitetu wyborczego powinna odr|nia si wyraznie od nazw i skrtw nazw innych komitetw wyborczych. Ka|dy komitet wyborczy musi mie skrt nazwy umo|liwiajcy jego identyfikacj przez nawizanie do peBnej nazwy komitetu. W szczeglno[ci skrt nazwy komitetu wyborczego wyborcw mo|e w pierwszej kolejno[ci zawiera wyrazy Komitet Wyborczy Wyborcw , a nastpnie nazw lub skrt nazwy u|ytej w nazwie komitetu wyborczego albo w pierwszej kolejno[ci litery KWW , a nastpnie nazw lubskrt nazwy u|ytej w nazwie komitetu wyborczego. Skrt nazwy mo|e skBada si zniewicej ni|45 znakw drukarskich wliczajc spacje. Skrt nazwy komitetu wyborczego wyborcw mo|e by taki sam jak nazwa tego komitetu pod warunkiem, |enazwa komitetu skBada si z nie wicej ni| 45 znakw drukarskich, wliczajc spacje. Skrt nazwy komitetu wyborczego powinien odr|nia si wyraznie od nazw iskrtw nazw innych komitetw wyborczych. Uwaga! Nale|y pamita, |e na urzdowych obwieszczeniach i na karcie do gBosowania umieszczony bdzie skrt nazwy komitetu wyborczego, a nie nazwa komitetu wyborczego (art. 435 1, art. 438 1, art. 470 i art. 485 Kodeksu wyborczego). PeBnomocnik wyborczy komitetu wyborczego wyborcw zawiadamia komisarza wyborczego wBa[ciwego ze wzgldu na siedzib komitetu o utworzeniu komitetu wyborczego. Uwaga! WBa[ciwo[ miejscow komisarzy wyborczych okre[la zaBcznik Nr 1 do uchwaBy PaDstwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 lutego 2018r. w sprawie okre[lenia wBa[ciwo[ci terytorialnej komisarzy wyborczych, wBa[ciwo[ci rzeczowej w zakresie wykonywania czynno[ci o charakterze oglnowojewdzkim oraz trybu pracy komisarzy wyborczych (MP. poz. 246). Tekst tej uchwaBy zamieszczony jest na stronie internetowej PaDstwowej Komisji Wyborczej HYPERLINK "http://www.pkw.gov.pl" www.pkw.gov.pl. Zawiadomienie to musi by zBo|one w terminie do 55. dnia przed dniem wyborw (art. 403 3 w zwizku z 2 Kodeksu wyborczego), tj. najpzniej w dniu 27sierpnia 2018 r. w godzinach urzdowania komisarza wyborczego. Zawiadomienia mo|na skBada w siedzibie komisarza wyborczego, od dnia ogBoszenia w Dzienniku Ustaw rozporzdzenia Prezesa Rady Ministrw o zarzdzeniu wyborw. Zawiadomienie wformie pisemnej wraz z zaBcznikami mo|e by zBo|one przez peBnomocnika wyborczego komitetu wyborczego wyborcw lub w inny sposb dorczone komisarzowi wyborczemu (np. poczt). W razie wysBania poczt odotrzymaniu terminu zBo|enia zawiadomienia rozstrzyga data wpBywu przesyBki do komisarza wyborczego (art.9 1 Kodeksu wyborczego). Uwaga! Przez godziny urzdowania komisarza wyborczego nale|y rozumie godziny urzdowania delegatury Krajowego Biura Wyborczego obsBugujcej komisarza. Siedziby komisarzy wyborczych i godziny urzdowania delegatur Krajowego Biura Wyborczego podane s na stronie internetowej PaDstwowej Komisji Wyborczej HYPERLINK "http://www.pkw.gov.pl" www.pkw.gov.pl. Zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego wyborcw musi zawiera: nazwisko i imi (imiona) peBnomocnika wyborczego komitetu wyborczego wyborcw, ktry sporzdziB zawiadomienie oraz oznaczenie miejsca i daty sporzdzenia zawiadomienia i podpis peBnomocnika pod zawiadomieniem; nazw utworzonego komitetu wyborczego wyborcw, o ktrym mowa w pkt 4; skrt nazwy komitetu wyborczego wyborcw, o ktrym mowa w pkt 5; adres siedziby komitetu wyborczego wyborcw; informacj o powoBaniu peBnomocnika wyborczego z podaniem nastpujcych danych: imi (imiona) i naz "&(8:@BL  $ L N 鹯znen[hqdhqd5>*hqd5>*aJhqdhqd5>*aJ h`5aJhH8'h`5>*aJhH8'hky5>*aJhH8'hi5>*aJhhi5aJhh0.5aJ h25aJ haJhh0.CJaJ haJ hOaaJ h saJ hvaJhh0.aJjhh0.UaJ JL Jtt$7dp^7a$gd 52$$7dp^7a$gd 52$ & Fdpa$gd 52 $dpha$gd 52 $dpa$gd 52$dpa$gd 52$xd\]xa$gdsd\gds $dha$gd2$<dh]<a$gd2 N Z . 0 J t v b | HJL<ȺȬȥّّ{r{l haJh15>*aJhHh15>*aJhHh15>*hh5aJhh)5aJ hy5aJ hOa5aJ hv5aJ h@+5aJ h>b5aJ hFZ5aJhhFZ5aJ hqd5aJhhqd5aJhHhqd5>*aJhHhqd5>**l~|~vhjnԴʡwfwfwfwfwfwfwf hhqd6B*CJaJphhqd6B*CJaJph#hhqd56B*CJaJphhqdhqd5aJh hqdaJhVhqd6aJhVhqd6>*aJhqdhqd6aJhhqd6aJ hqd6aJh1hqd56aJhyihqd\aJ hqdaJhhqdaJ&jn,H &!!"2#x'-$ & Fdpa$gd 52$ & Fdp*$a$gd 52$7dp*$^`7a$gd 52$ & Fdp*$a$gd 52$7dp*$^7a$gd 52n 2!!"""#######"$%%"&$&&&v'x'''''h())*++ +"+F++++,.,,,---.ǾطخҮҮإإخސhhqd6aJh1hqd56aJhE*hqdaJhlhqdaJhMhqdaJ hghqdh1shqdaJhqd hE*hqd h 52aJ hqdaJhhqdaJhqd6CJ\aJhhqd6CJ\aJ1--/0 134|6|::;J==|? @{{$ & FVdp*$^`Va$gd 52$$ & Fdpa$gd 52$7dp*$^7a$gd 52$7dp*$^7a$gd 52 $dpa$gd 52$ & Fdp*$a$gd 52$7dp^7a$gd 52$$7dp^7a$gd 52.../////60000 1112 233`4b44444445,5¹|rjj^PFhz8hqd5aJjhqd0J 6UaJh4pyhqd0J 6aJjhqdUhthqd6aJhqd6\aJh lhqd6\hOahqd6aJh7hqd6aJhhqd56aJhrThqd5aJh&zhqdaJhqdh 3hqdaJhhqd6aJh$rhqd6aJ hqd6aJhVKZhqd6aJh1shqd6>*aJ,505r55556 6x6|67P8R8888>9p9r9z:|::;<^<<<$=&=B=D=H=J=ƾƾƳyuyi[jhqd0J 6UaJh4pyhqd0J 6aJhqdjhqdUhthqd6aJ hqd6aJhhqd56aJhqd5CJaJhrThqd5CJaJhrThqdCJaJhqdCJaJhc^hqdCJaJhrThqdB*CJaJph hqd5aJh1hqd5aJh 3hqdaJ hqdaJ J==?@ @J@@@@AAXXXX,Z.Z0Z&[([,[>[@[P[R[[[[[[[[\L\l\|\\]]ɾկ|t|t|t|t|t|t|t|t|ehthqdB*CJaJphh )hqd\ hqd\hE*hqdB*CJaJphhE*hqdCJ\aJhqdCJ\aJhE*hqd\UhIhqdB*CJaJphhlYhqdCJaJhqdB*CJaJphhhqdB*CJaJphhqdCJaJhhqdCJaJhhqdaJ& @@@A0Z([\] ]_ aaFcz$dp^a$gd 52$ & Fdpa$gd 52 $dpa$gd 52 $dp*$a$gd 52$dp*$a$gd 52$dp^a$gd 52$ & FWdp*$^`Wa$gd 52$ & FVdp*$^`Va$gd 52 wisko, adres zamieszkania i numer ewidencyjny PESEL peBnomocnika wyborczego; wprzypadku, gdy peBnomocnikiem wyborczym jest obywatel Unii Europejskiej niebdcy obywatelem polskim w miejsce numeru PESEL nale|y poda numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzajcego to|samo[; imi (imiona) i nazwiska, adresy zamieszkania oraz numery ewidencyjne PESEL obywateli tworzcych komitet wyborczy wyborcw. Wprzypadku obywateli Unii Europejskiej niebdcych obywatelami polskimi wmiejsce numeru PESEL nale|y poda numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzajcego to|samo[; nazw gminy, na obszarze ktrej komitet ma zamiar zgBasza kandydatw. Uwaga! Po upBywie terminu przyjmowania zawiadomieD o utworzeniu komitetw wyborczych, komitety, ktre zadeklarowaBy zamiar zgBaszania kandydatw naradnych w jednej wymienionej gminie liczcej do 20000 mieszkaDcw, niebd mogBy dokonywa zgBoszeD w szerszym terytorialnie zakresie odzadeklarowanego w zawiadomieniu. Ze wzgldw organizacyjnych niezbdne jest podanie, na u|ytek komisarza wyborczego, danych kontaktowych do komitetu wyborczego ipeBnomocnika wyborczego: numerw telefonw i faksw, adresw e-mail. Zawiadomienie podpisuje peBnomocnik wyborczy komitetu wyborczego wyborcw. (wzr zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego wyborcw, ktry zamierza zgBosi kandydatw tylko w jednej gminie liczcej do 20000 mieszkaDcw stanowi zaBcznik nr 1 do niniejszej informacji). Do zawiadomienia zaBcza si: o[wiadczenie o utworzeniu komitetu wyborczego (wzr o[wiadczenia outworzeniu komitetu wyborczego wyborcw, ktry zamierza zgBosi kandydatw tylko w jednej gminie liczcej do 20000 mieszkaDcw stanowi zaBcznik nr 2 doniniejszej informacji); o[wiadczenie peBnomocnika wyborczego komitetu wyborczego o przyjciu funkcji peBnomocnika wyborczego i peBnomocnika finansowego oraz speBnieniu wymogw wymienionych wart. 127 2 i 3 Kodeksu wyborczego (wzr o[wiadczenia peBnomocnika wyborczego komitetu wyborczego wyborcw, ktry zamierza zgBosi kandydatw tylko w jednej gminie liczcej do 20000 mieszkaDcw o przyjciu obowizkw stanowi zaBcznik nr 3 do niniejszej informacji); uchwaB komitetu wyborczego o powoBaniu peBnomocnika wyborczego (je[li informacja o powoBaniu peBnomocnika wyborczego nie jest zawarta wo[wiadczeniu o utworzeniu komitetu), o ktrym mowa w pkt 9.1; fakultatywnie symbol graficzny komitetu wyborczego w formie papierowej oraz elektronicznej. Wzorzec symbolu graficznego komitetu wyborczego wyborcw musi odr|nia si wyraznie od wzorcw symboli graficznych innych komitetw wyborczych. Symbol graficzny doBczony w formie elektronicznej musi zosta przekazany na no[niku elektronicznym, ktry pozostaje w dokumentach zgBoszeniowych. Symbol graficzny doBczony w tej formie musi speBnia nastpujce wymagania: wymiar: 9mm x 9mm, rozdzielczo[: 106x106 pikseli, kolor: czarno-biaBy (8bit), format: PNG, rozmiar: do 100KB. Zawiadomienie przyjmuje i wstpnie sprawdza komisarz wyborczy albo pracownik delegatury Krajowego Biura Wyborczego upowa|niony przez komisarza wyborczego, w czasie godzin pracy delegatury Krajowego Biura Wyborczego. Je|elizawiadomienie zBo|one zostanie bezpo[rednio komisarzowi wyborczemu w jego siedzibie, przyjmujcy wyda dokonujcemu zawiadomienia potwierdzenie jego zBo|enia. Przyjmujcy zawiadomienie wstpnie sprawdzi, czy speBnia ono warunki ustawowe oraz czy do zawiadomienia doBczono wymagane zaBczniki. Swoje uwagi dotyczce dostrze|onych wad formalnych zawiadomienia przyjmujcy przeka|e ustnie osobie skBadajcej zawiadomienie z zastrze|eniem, |e ostatecznej oceny poprawno[ci zawiadomienia dokona komisarz wyborczy. W przypadku, gdy symbol graficzny niespeBnia wymagaD, w tym wskazanych w pkt 9 ppkt 4, osoba przyjmujca zawiadomienie informuje skBadajcego dokumenty dotyczce zgBoszenia, |eniedostarczenie do czasu rozpatrzenia zawiadomienia symbolu graficznego speBniajcego wymagania, bdzie rwnoznaczne z jego niezaBczeniem. Je|eli zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego speBnia okre[lone wKodeksie wyborczym warunki komisarz wyborczy, w terminie 3 dni od zBo|enia zawiadomienia, postanawia o jego przyjciu; postanowienie to dorcza si niezwBocznie peBnomocnikowi wyborczemu (art. 97 1 Kodeksu wyborczego). Je|eli zawiadomienie wykazuje wady, komisarz wyborczy, w terminie 3 dni od jego zBo|enia wzywa peBnomocnika wyborczego do ich usunicia w terminie 5 dni. Je[li wady nie zostan w terminie usunite, komisarz wyborczy odmawia przyjcia zawiadomienia. Postanowienie w tej sprawie, wraz z uzasadnieniem, dorcza si niezwBocznie peBnomocnikowi wyborczemu (art. 97 2 Kodeksu wyborczego). PeBnomocnikowi wyborczemu sBu|y prawo wniesienia odwoBania do PaDstwowej Komisji Wyborczej od postanowienia o odmowie przyjcia zawiadomienia. OdwoBanie wnosi si bezpo[rednio do PaDstwowej Komisji Wyborczej w terminie 3dni od daty dorczenia peBnomocnikowi wyborczemu postanowienia o odmowie przyjcia zawiadomienia (art. 405 1 Kodeksu wyborczego). Od postanowienia PaDstwowej Komisji Wyborczej nie przysBuguje [rodek prawny (art. 405 2 Kodeksu wyborczego). Uwaga! Zgodnie z art. 9 ust. 1 Kodeksu wyborczego termin wniesienia odwoBania doPaDstwowej Komisji Wyborczej jest dotrzymany, je|eli odwoBanie zostanie zBo|one w siedzibie Komisji z zachowaniem terminu. O zachowaniu terminu w odniesieniu doprzesyBki listowej rozstrzyga wic nie data nadania przesyBki, lecz data jej wpBywu do PaDstwowej Komisji Wyborczej. Dopiero od dnia wydania przez komisarza wyborczego postanowienia o przyjciu zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego komitet wyborczy wyborcw mo|e wykonywa czynno[ci wyborcze, w tym prowadzi agitacj wyborcza, podejmowa dziaBania zwizane zezgBaszaniem list kandydatw na radnych i kandydata na wjta (burmistrza, prezydenta miasta), tj. np. zbiera podpisy poparcia, a tak|e pozyskiwa i wydatkowa [rodki finansowe, co jest dodatkowo uwarunkowane uprzednim otwarciem rachunku bankowego. Uwaga! Zrodki finansowe komitetu wyborczego wyborcw mog pochodzi wyBcznie z wpBat obywateli polskich majcych miejsce staBego zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz kredytw bankowych zaciganych wyBcznie na cele zwizane zwyborami (art. 132 3 pkt 2 Kodeksu wyborczego). Wydanie postanowienia o przyjciu zawiadomienia stanowi tak|e podstaw dootwarcia rachunku bankowego, dokonania wpisu do Rejestru Gospodarki Narodowej (REGON) oraz nadania numeru identyfikacji podatkowej (NIP) art. 134 1 Kodeksu wyborczego. Po wydaniu przez komisarza wyborczego postanowienia o przyjciu zawiadomienia outworzeniu komitetu wyborczego wyborcw nie s dopuszczalne zmiany nazwy komitetu wyborczego i skrtu nazwy oraz jego symbolu graficznego. Ponadto nie jest mo|liwe przyjmowanie nowych czBonkw komitetu wyborczego. Natomiast wprzypadku, gdy liczba czBonkw komitetu wyborczego ulegnie zmniejszeniu poni|ej 5 osb, komitet wyborczy wyborcw ulegnie rozwizaniu z mocy prawa (art. 101 3 Kodeksu wyborczego). ( W zaBcznikach do niniejszej Informacji" PaDstwowa Komisja Wyborcza zamieszcza, dowykorzystania pomocniczo, wzory dokumentw zwizanych z zawiadomieniami dotyczcymi utworzonych komitetw wyborczych. Przewodniczcy PaDstwowej Komisji Wyborczej Wojciech HermeliDski   PAGE 1 - PAGE 8 - ] ]^^8^:^V^Z^n^r^t^^^^_P_r_t____`8``````aa0bb ccBcccddde2e6e:eɸhhqdaJh)hqd5aJh1shqd6aJ hqd6aJhhqd6aJhhqd56aJh7AhqdaJhEhqdaJ hqdaJhp hqdaJA„Ȅʄąƅȅ؅02ʆD$R zrȊ\&Tl@BŽĎƎȎ̎ҺҳhhB*aJphhqdhgPhqd5aJ hqd6aJhgPhqd56aJh)hqd56aJh5dhqd6aJh5dhqd56aJhEhqdaJ hqdaJhhqdaJ7̎ΎԎz|>hj "&(468:@DFHָvrgrhD~0JmHnHuhp]hp]0JmHnHu hp]0Jjhp]0JUhjhUhR hc OaJ hc OaJ h aJ hn5!aJhR hp@aJhh6CJaJh7A6CJaJhhw6CJaJhhB*aJph j*hhB*aJph'ȎԎj "@Bxh xx&`#$&`#$ dp*$^gd 52$dph*$^a$gd 52$dp-DM a$gd 52$dp^a$gd 52BDFH dp*$^gd 52< 00&P :p2. A!n"n#S$n% P / 0&P . A!n"n#e$n% Ddv 6g< C Ab:4t`6-p'Dn4t`6-p'PNG IHDRvVgAMAPLTEٟ pHYs.$. N\ IDATxlU' .!ʢ&Ac?!ݨ1&$!fd[{Af5?T N2][{3 )dc![w̆[^wkˤK{{߇Aͱ"w)r^dVdXlY._jZ1?mx~/ʏh ]Ga-g,=/9 pLo?.|= |3LSlV''F`d LwM;/Px{̌&+:qxq9ꙵݽuװ5lL@sJ?⑪!46JdؘScGLNlX*QcN{}Zw5]1& ~o#K glf .tahQv8Ils LOrW(;/5Og旜h^[󲓥l44a>RjjN؛`ږ޶6t ~Q mQ;IeF>V&#+ӰQfB:_'ᴵ~_Mwy4@<);MGwAQXr[ jAt7m2uD5@Dzp"${5w\|Oi e/t8'܈r^Gt\Inl@!_j78E]> sUs ~bS:Q N]p)[I,[Z{%Vj3) ÚK8R X+zZIj' 6G$s\{#,кbR \}1l \PRxa(42\!)|*a.4W8CÑ=(*B*phX/X qdTekst podstawowy wcity ZnakCJaJPK![Content_Types].xmlj0Eжr(΢Iw},-j4 wP-t#bΙ{UTU^hd}㨫)*1P' ^W0)T9<l#$yi};~@(Hu* Dנz/0ǰ $ X3aZ,D0j~3߶b~i>3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK!RY7mtheme/theme/theme1.xmlYMoE#F{oc'vGuرHF[x=ޝzvg53NjHH8PTj%.H 3kT\}yg CDHfP\ IC>i n$N4)߻UL>JeKK2e,/nEހbFZ͹ #ζKk_9 adZĈꔔK=.xMfdC6Nb-켱K\X" T30P's~Stу>G%M.O"Mry8E?ԥL#SCߜbGӣE|Eʀ'<{(Z"y'N<.Ev,I A6Nv&t"-=1c8U8")QHcBJK] .H0-uIlm2-fjqVf9P('suXmd)̪eY(G]Y䀰zoP nI xy "=kk|l1Q~6M%7_ǬZQ yٿ jmZx^(Q\gQ>BANT~jCoEA3d]dm2iVֵ褽Vl<s,>gÙ/ΫŋtvavDWCd(, ~{-0%M2&a: _PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 +_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!RY7mtheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] &z9 > ***********-N n.,5J=]8f`y̎H!#$&()*IKLMN- @FcȎBH"%'+JOP0Tcnz9XX "$-!!8@0( B S ?M9N9P9Q9S9T9V9W9Y9Z9d9i9s9x9{9AP5 y"":8@8M9N9P9Q9S9T9V9W9Y9Z9d9e9g9i9s9v9x9{9JLDEQRrs%&GKj:8 9 96979M9N9N9P9Q9Q9S9T9V9W9Y9Z9x9{90tfD&:+fu>^7|)9 R:DB;zL&'E\qG0Az HjfIQaI>,(H[Jv_ K~mK*JKL @1^%hN~MSe3V9v^a @1 k!p*ggq8qJO1* u~VyVsh ^`hH.h ^ `hH.h Q L^Q `LhH.h !^!`hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h a^a`hH.h 1L^1`LhH. ^`o(hH) ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h pL^p`LhH.h @ ^@ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PL^P`LhH. ^`o(hH) ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h pL^p`LhH.h @ ^@ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PL^P`LhH.h ^`hH.h ^ `hH.h Q L^Q `LhH.h !^!`hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h a^a`hH.h 1L^1`LhH. ^`o(hH) ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH.7r7^7`r5B*o(phhH. nn^n`o(hH) r^`ro(hH ^`o(hH() ^`o(hH() pp^p`o(hH()  ^ `o(hH. @ @ ^@ `o(hH.  ^ `o(hH.h ^`hH.h ^`hH.h pL^p`LhH.h @ ^@ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PL^P`LhH.^`6o(hH) ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH. ^`o(hH) ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH.^`6o(hH) ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH. ^`o(hH) ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH. ^`o(hH) ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH. ^`o(hH) ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH.7r7^7`r5B*o(phhH. nn^n`o(hH) r^`ro(hH ^`o(hH() ^`o(hH() pp^p`o(hH()  ^ `o(hH. @ @ ^@ `o(hH.  ^ `o(hH.^`6o(hH) ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH. ^`o(hH) ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH.^`6o(hH) ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH.^`o() ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH. ^`o(hH) ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH.7r7^7`r5B*o(phhH. nn^n`o(hH) r^`ro(hH ^`o(hH() ^`o(hH() pp^p`o(hH()  ^ `o(hH. @ @ ^@ `o(hH.  ^ `o(hH.7r7^7`r5B*o(phhH. nn^n`o(hH) r^`ro(hH ^`o(hH() ^`o(hH() pp^p`o(hH()  ^ `o(hH. @ @ ^@ `o(hH.  ^ `o(hH.h^`OJQJo(hH-h ^ `hH.h Q L^Q `LhH.h !^!`hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h a^a`hH.h 1L^1`LhH.v^ay H^%hNH[J!pMSqgq9 R:*JKK1* u_ K:+qG3V kL&'EB;0t>^7IQaIL8@+|u& >fi"?؊<vi"?_8FRzwLSPc!__E_1|{O 7\*;]AwLSPc!\zhzhbnE_1Rz{!{{!{O 7|{*;9;f 1?`wqE . kG>?}?@Zy@?DFZFYHH LJ\MNdQNc O5O QwSTfT%TrWiX$YAY^)ZnJZ)_Z[ ?[ \byizjQ9o{s7t&uaw,xV| }1~D~80. W]i9C5S~/ $12rT# yYFZQxMP@e#t )K@oB~65dc5g Msih<k[{*"11s!AYc^v3} =ys_ ^c(9W 6t(`bs_{>>6Hqdw<v@ju8IB15#Rkyi.ewiwv@Lpp@R*rwz9;t}ME*dv=Uk_5 ehDf]z 3DKLM|b rNN9P9@ z9`` `````&`,`0`2`6`@`XUnknownG*Ax Times New Roman5Symbol3. *Cx Arial5. .[`)TahomaA$BCambria Math"f씇f씇Th/1h/1h!41919 2QKP ? 62!xx#C:\Lorentz\Szablony\Szablon PKW.dot$Szablon - PaDstwowa Komisja WyborczaKrzysztof LorentzUMiG17l          Oh+'0x ( 4 @ LX`hp(Szablon - Pastwowa Komisja WyborczaKrzysztof LorentzSzablon PKW.dotUMiG172Microsoft Office Word@@eX0@|r =@|r =/1՜.+,D՜.+,d hp Krajowe Biuro Wyborczeh19 %Szablon - Pastwowa Komisja Wyborcza Tytu 8@ _PID_HLINKSA 8bhttp://www.pkw.gov.pl/8bhttp://www.pkw.gov.pl/ !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQSTUVWXY[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry F =Data R1TableZdWordDocument oSummaryInformation(DocumentSummaryInformation8MsoDataStoreМú =pݺ =WPRZW0CX3UJAM==2Мú =pݺ =Item PropertiesUCompObj  F0Dokument programu Microsoft Office Word 972003 MSWordDocWord.Document.89q