ࡱ> Ubjbj7HH H 8L.6e6g6g6g6g6g6g68&;hg6-g6+6!!!Re6!e6!! -Y3 D=2Q66062;Z; Y3Y38;3!g6g6Y *6;H \: ....................................., dnia ...... - ...... 2021 r. (miejscowo[) Komisarz wyborczy w Elblgu ZAWIADOMIENIE o utworzeniu komitetu wyborczego wyborcw zamierzajcego zgBasza kandydatw tylko w jednej gminie liczcej do 20000 mieszkaDcw Jako peBnomocnik wyborczy zawiadamiam, |e w dniu ....... - ....... - 2021 r., ni|ej wymienieni obywatele majcy prawo wybierania utworzyli Komitet Wyborczy Wyborcw w celu zgBaszania kandydatw tylko w jednej gminie liczcej do 20000 mieszkaDcw w wyborach uzupeBniajcych, do Rady Miejskiej we Fromborku zarzdzonych na dzieD 27 czerwca 2021 r. Nazwa komitetu Uwaga! Nazwa komitetu wyborczego wyborcw zawiera w pierwszej kolejno[ci wyrazy Komitet Wyborczy Wyborcw , a nastpnie nazw komitetu wyborczego lub skrt jego nazwy odr|niajce si wyraznie od nazw i skrtw nazw innych komitetw wyborczych. Nazwa i skrt nazwy komitetu wyborczego wyborcw musz by r|ne od nazw lub skrtu nazw partii politycznych lub organizacji, wpisanych odpowiednio do ewidencji lub rejestru, prowadzonych przez wBa[ciwy organ. Skrt nazwy komitetuUwaga! Podanie skrtu nazwy jest obowizkowe. Skrt nazwy komitetu wyborczego mo|e zawiera w pierwszej kolejno[ci wyrazy Komitet Wyborczy Wyborcw , a nastpnie skrt nazwy u|ytej w nazwie komitetu wyborczego albo w pierwszej kolejno[ci litery KWW , a nastpnie nazw lub skrt nazwy u|ytej w nazwie komitetu wyborczego. Skrt nazwy mo|e skBada si z nie wicej ni|45 znakw drukarskich wliczajc spacje. Skrt nazwy komitetu wyborczego wyborcw mo|e by taki sam jak nazwa tego komitetu pod warunkiem, |enazwa komitetu skBada si z nie wicej ni| 45 znakw drukarskich, wliczajc spacje. Wykaz osb wchodzcych w skBad komitetu wyborczego1.Imi Drugie imiNazwisko Adres zamieszkania: WojewdztwoPowiat Gmina Miejscowo[ Kod pocztowy -PocztaUlica Nr domuNr lokalu Numer ewidencyjny PESEL* 2.Imi Drugie imiNazwisko Adres zamieszkania: WojewdztwoPowiatGmina Miejscowo[ Kod pocztowy -PocztaUlica Nr domuNr lokalu Numer ewidencyjny PESEL* 3.Imi Drugie imiNazwisko Adres zamieszkania: WojewdztwoPowiatGminaD " $ & ( * , H J L N X Z p r þ˶~wpiiibibi[ hynhiL hynhe- hynh0 h{h{ h 15\ hU$5\ h?+5\ h?+5hG#]hG#]5heBh0CJaJhG#]hC5 h%5 h05hG#]h)%5 h85hG#]h05 hU$5hCCJaJhaeCJaJhFh%CJaJh%CJaJ h%H*h8h%# & ( * , H L N " $ $Ifa$gd*8$ dh<a$gdPgd{$a$gdG#]dxd^dgdgd% <x&gd% N d < P p t  " & ( * ༱瞚疎yj^Rh /B*CJaJphh{B*CJaJphh*8h{B*CJaJphh*8h{5B*phh*8h{5hynh{\hYhx h|Qh?+h?+h%B*phh8&-h?+B*phhPhP5B*ph hynh@hynh@\h@h% hynhe- h8 hynh_ hynhiL hynh0" $ & ( * , . wwwww$ $Ifa$gd*8wkd$$IfF&M' t 0644 lap yt*8* , 0 < > LXZ0vxzĹzi^VKKKVKh?+h?+CJaJh?+CJaJh?+5CJ\aJ hv`h{5B*CJaJphh*8h{5CJaJh{h 0h{5h3[h{B*CJaJphh{CJaJhCJaJhYCJaJh3[h{CJaJh{B*CJaJph h 5h{5B*CJaJphh*8h{B*CJaJphh*8h /B*CJaJph. 0 z $Ifgd{$ <<a$gdhkd$$IfF&M' t0644 layt*8wwwwwwwwwwww $$Ifa$gd*8|kd$$IfF& ' t 0 '644 lap yt{  "$&(*,.02468:Ff4 $$Ifa$gd*8:<>@BDFHJLZ$ $Ifa$gdV gd{ $ <a$gdFf $$Ifa$gd*8 (BD\pr|~&Z\^bjln"$ʾʯ~s~h~`~X~Ph /CJaJhgCCJaJhCJaJhAw[hgCCJaJhAw[h /CJaJhCJaJhAw[h5 h5hAw[hCJaJhh5h{5CJaJh?+h{B*CJaJphh?+h?+7CJaJhh?+CJaJh?+CJaJhCJaJh?+h?+CJaJhYCJaJh1CJaJZ\blnvvvvvvv$ $Ifa$gdVxkd$$Ifl&' t 0'44 lap ytVK;;;;;$ $Ifa$gdVkd$$Ifl\ a& C t 0'44 lap yt1;kdt$$Iflv\8= a&$ K t 0'44 lap yt1$ $Ifa$gdV "$>@BDHJLN\^jlnvFf$ $Ifa$gdV$ $Ifa$gdV$BDHjn$LNJbdfjrtD@DBDFDDDDDDDD$ELENEEEEJFbFdFfFjFrFtFFFF@GBGFGȽеȽеȽеȽUhPCJaJh15CJaJh1CJaJh1CJaJhAw[h1CJaJhAw[h15 h15h5CJaJhPCJaJh /CJaJ h5 hgC5hCJaJ< "$ $Ifa$gdqFf$ $Ifa$gdV"$2PhvK;;;;;$ $Ifa$gdqkd$$Ifl\ a& C t 0'44 lap ytq;kd$$Iflv\8= a&$ K t 0'44 lap ytq$ $Ifa$gdqHJLNPRTVXFf*$ $Ifa$gdq$ $Ifa$gdqXZ\^`bdjtvFf #$ $Ifa$gdq DK;;;;;$ $Ifa$gdqkdV&$$Ifl\ a& C t 0'44 lap ytq Miejscowo[ Kod pocztowy -PocztaUlica Nr domuNr lokalu Numer ewidencyjny PESEL* 4.Imi Drugie imiNazwisko Adres zamieszkania: WojewdztwoPowiatGmina Miejscowo[ Kod pocztowy -PocztaUlica Nr domuNr lokalu Numer ewidencyjny PESEL* 5.Imi Drugie imiNazwisko Adres zamieszkania: WojewdztwoPowiatGmina Miejscowo[ Kod pocztowy -PocztaUlica Nr domuNr lokalu Numer ewidencyjny PESEL* ....Imi Drugie imiNazwisko Adres zamieszkania: WojewdztwoPowiatGmina Miejscowo[ Kod pocztowy -PocztaUlica Nr domuNr lokalu Numer ewidencyjny PESEL* Adres siedziby komitetu wyborczegoWojewdztwoPowiat Gmina Miejscowo[ Ulica Nr domuNr lokaluPoczta Kod pocztowy -Adres e-mailNumer telefonu Numer telefaksu Spo[rd osb wchodzcych w skBad komitetu wyborczego Na peBnomocnika wyborczego Komitetu Wyborczego powoBanoImi Drugie imiNazwiskoAdres zamieszkania:Powiat GminaMiejscowo[ Ulica Nr domuNr lokaluPocztaKod pocztowy -Numer ewidencyjny PESEL*Numer telefonuAdres e-mail Numer telefaksuKomitet Wyborczy zamierza zgBosi kandydatw do Rady & & & & & & & & & & & & & & (nazwa organu i gminy) Do zawiadomienia doBczam ni|ej wymienione zaBczniki: TAK NIE**o[wiadczenie o utworzeniu Komitetu Wyborczego, TAK NIE**o[wiadczenie peBnomocnika wyborczego o przyjciu peBnomocnictwa orazospeBnieniu przez niego wymogw, oktrych mowa w art. 127 2 i 3 Kodeksu wyborczego, TAK NIE**symbol graficzny komitetu wyborczego w formie papierowej oraz elektronicznej;Inne & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & PeBnomocnik Wyborczy Komitetu Wyborczego Wyborcw ......................................................... (podpis) ........................., dnia ......- .......-2021 r. * W przypadku obywatela Unii Europejskiej niebdcego obywatelem polskim nale|y poda numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzajcego to|samo[ ** Zaznaczy wBa[ciwe   PAGE Strona nr ... ZaBcznik nr 1 Strona nr ... DDDD D"DD@DBDFDHDJDLDZD\DhDjDlDtD~DDDDDDDDDDDDFf)$ $Ifa$gdq$ $Ifa$gdqDDDDDDDDDDE E"EFfv-$ $Ifa$gdq "E$E2EPEhEvEEK;;;;;$ $Ifa$gdqkd0$$Ifl\ a& C t 0'44 lap ytqEEEEEEE;kd1$$Iflv\8= a&$ K t 0'44 lap ytq$ $Ifa$gdqEEEEEEEEEEEEEEEFFHFJFLFNFPFRFTFVFXFFf3$ $Ifa$gdq$ $Ifa$gdqXFZF\F^F`FbFdFjFtFvFFFFFf7$ $Ifa$gdq FFFFFFGK;;;;;$ $Ifa$gdqkd*;$$Ifl\ a& C t 0'44 lap ytqGGGG G"GG@GBGFGHGJGLGZG\GhGjGlGtG~GGGGGGGGGGGGFfh>$ $Ifa$gdq$ $Ifa$gdqFGGGGGGGGG,HTHVHHHHRIjIlInIpItIIIIIIII JJJJ J"J$JVJ\Jﳫ~vme]vh /CJaJh%CJaJhgC5CJaJhgCCJaJh%5CJaJhGh%5CJaJhGh%5hCCJaJh%CJaJhCJaJhPh /CJaJ hgC5h1CJaJhAw[h1CJaJhAw[h15 h15h1h /CJaJh15CJaJh1CJaJ$GGGGGGGGGGGH(H*HFfJB$ $Ifa$gdq *H,H:HXHpH~HHK;;;;;$ $Ifa$gdqkdE$$Ifl\ a& C t 0'44 lap ytqHHHHHHH;kdF$$Iflv\8= a&$ K t 0'44 lap ytq$ $Ifa$gdqHHHHHHHHHHHHHHIIIPIRITIVIXIZI\I^I`IFfH$ $Ifa$gdq$ $Ifa$gdq`IbIdIfIhIjIlInIpIrItII$ $Ifa$gd% $ <a$gdpD FfL$ $Ifa$gdq IIIIIIIIJJJvvvvvvvvv$ $Ifa$gd%xkdO$$IfF&' t 0"' 44 lap yt% JJ J"J$J*J4J:JTDDDDDD$ $Ifa$gd%kdP$$Ifl\\ %&   t0"'44 lap yt%:JHJVJXJZJ\JdJvJxJzJ|JJJJJJJJJJJJJJJJJJFfnS$ $Ifa$gd%\JzJ|J~JKKKKKLLlLpLtL~LLLLLLLLLM.M:MMMM6NbNdN~NNNNNÿööåÝÈÝÁ}yqlqd\h{CJaJh1CJaJ hYH*hChCH*hU$hC hhU$hPCJaJ hv`5h /CJaJh /CJaJhv`CJaJh /5CJaJhv`5CJaJhv`hv`CJaJhGhv`5CJaJhGhv`5 hVhVhCCJaJ h%5 hgC5h%CJaJ$JJJJJJJKKKKK K KKKKKKKKKKK$ <<a$gdV $ <a$gdpD Ff\Ff-X$ $Ifa$gd%KKKL L L$L6Lvxkd_$$IfF&' t 0"' 44 lap ytV$ $Ifa$gdV6L8LDL`LpLrLtLLLLn^^^^^^^^$ $Ifa$gdVkdZ`$$IflF &b  t0"'  44 layt1 LLLLLLLK;;;;;$ $Ifa$gdVkda$$Ifl \9_ &&  t 0"'44 lap yt1LLLLLLLLLMMMM MM@MBMDMFMHMJMLMNMPMRM`MrMFfc$ $Ifa$gdVrMtMvMxMzM|M~MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFfoFfii$ $Ifa$gdVMdNNNO.OO$ $Ifa$gdq $If]gdq xxgd& $ <a$gdpD $dPP]^a$gdC r^rgdCNOOOO.OOOOOOOOOOPPQQQQQ.QNQQQQQQQQQQQ8RFRHR̬⤜̑̊xphp]h6h7sCJaJh'!CJaJhOZfCJaJhmhOZfCJaJ hFh) hFhOZfhThh1CJaJh)CJaJh%CJaJjhFUmHnHu"jh1CJ UaJ mHnHuhr9h1CJaJh1h1CJaJh1jh1UmHnHuhMhah0$OOOOtd$ $Ifa$gdq $Ifgdq}kdr$$IfF0 # t t0P'644 laytOZfOOOOPPttdd$ $Ifa$gd1 $Ifgd1}kdes$$IfF0 # t t0P'644 laytOZfPPQQtd$ $Ifa$gdq $Ifgdq}kd t$$IfF0 # t t0P'644 laytOZfQQ.QQtd$ $Ifa$gd% $Ifgdq}kdt$$IfF0 # t t0P'644 laytOZfQQQQtd$ $Ifa$gdq $Ifgdq}kdWu$$IfF0 # t t0P'644 laytOZfQQQQHRxxix$If^gd'! $Ifgd)}kdu$$IfF0 # t t0P'644 laytOZfHRJRLRvRRRR(S# t0P'644 laytOZf HRJR(S8S:S5##v>#v#:V F t0P'65>5#/ ytOZf^ 02 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~_HmHnHsHtHD`D NormalnyCJ_HaJmHsHtHP@P NagBwek 1$$ d@&a$5\JA`J Domy[lna czcionka akapituTi@T Standardowy :V 44 la ,k , Bez listy dCd Tekst podstawowy wcity$ ^a$CJJBJ Tekst podstawowy$ a$D`D 0NagBwek p# mHsHtH4 @"4 Stopka p#P2P Tekst przypisu dolnegoCJaJP& AP OdwoBanie przypisu dolnegoH*lRRl Tekst podstawowy wcity 2 $ h^h`a$tct iLTabela - Siatka7:V00)@q0 K- Numer stronyFF 7 Tekst dymkaCJOJQJ^JaJ:/: _@0 NagBwek ZnakCJaJPK![Content_Types].xmlj0Eжr(΢Iw},-j4 wP-t#bΙ{UTU^hd}㨫)*1P' ^W0)T9<l#$yi};~@(Hu* Dנz/0ǰ $ X3aZ,D0j~3߶b~i>3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK!RY7mtheme/theme/theme1.xmlYMoE#F{oc'vGuرHF[x=ޝzvg53NjHH8PTj%.H 3kT\}yg CDHfP\ IC>i n$N4)߻UL>JeKK2e,/nEހbFZ͹ #ζKk_9 adZĈꔔK=.xMfdC6Nb-켱K\X" T30P's~Stу>G%M.O"Mry8E?ԥL#SCߜbGӣE|Eʀ'<{(Z"y'N<.Ev,I A6Nv&t"-=1c8U8")QHcBJK] .H0-uIlm2-fjqVf9P('suXmd)̪eY(G]Y䀰zoP nI xy "=kk|l1Q~6M%7_ǬZQ yٿ jmZx^(Q\gQ>BANT~jCoEA3d]dm2iVֵ褽Vl<s,>gÙ/ΫŋtvavDWCd(, ~{-0%M2&a: _PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 +_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!RY7mtheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK]  '8GJ * $FG\JNHRU 5>FN" . :Z"XDUCgCFGJTGAI4JgLiLO}fOaoOPPEQ|Q R1XZAYzZG#]W]aaeOZf|hyne1pusMt4vxWx]{)a~e6P2I$npJ0a?@ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry F@(D=Data QIw1Table;WordDocument7SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8CompObj F0Dokument programu Microsoft Office Word 972003 MSWordDocWord.Document.89q