ࡱ> 8dbjbj|? NNNNNbbb8<bk6ZZpppKKK55555558:f5iNKKKKK5NNpp%6KFNpNp5K5,2pmn=b15;60k61;Z;$228;N2KKKKKKK55KKKk6KKKK;KKKKKKKKK :ZaBcznik nr 2 OZWIADCZENIE O UTWORZENIU KOMITETU WYBORCZEGO WYBORCW ZAMIERZAJCEGO ZGAASZA KANDYDATW TYLKO W JEDNEJ GMINIE LICZCEJ DO 20000 MIESZKACCW Jako obywatele majcy prawo wybierania: 1.ImiDrugie imiNazwisko Adres zamieszkania: Wojewdztwo PowiatGmina Miejscowo[ Kod pocztowy-PocztaUlica Nr domuNr lokalu Numer ewidencyjny PESEL* 2.ImiDrugie imiNazwisko Adres zamieszkania: Wojewdztwo PowiatGmina Miejscowo[ Kod pocztowy-PocztaUlica Nr domuNr lokalu Numer ewidencyjny PESEL* 3.ImiDrugie imiNazwisko Adres zamieszkania: Wojewdztwo PowiatGmina Miejscowo[ Kod pocztowy-PocztaUlica Nr domuNr lokalu Numer ewidencyjny PESEL* 4.ImiDrugie imiNazwisko Adres zamieszkania: Wojewdztwo PowiatGmina Miejscowo[ Kod pocztowy-PocztaUlica Nr domuNr lokalu Numer ewidencyjny PESEL* 5.ImiDrugie imiNazwisko Adres zamieszkania: Wojewdztwo PowiatGmina Miejscowo[ Kod pocztowy-PocztaUlica Nr domuNr lokalu Numer ewidencyjny PESEL* ....ImiDrugie imiNazwisko Adres zamieszkania: Wojewdztwo PowiatGmina Miejscowo[ Kod pocztowy-PocztaUlica Nr domuNr lokalu Numer ewidencyjny PESEL* o[wiadczamy, |e w celu zgBaszania kandydatw tylko w jednej gminie liczcej do 20000 mieszkaDcw w wyborach uzupeBniajcych do Rady Miejskiej we Fromborku, zarzdzonych na dzieD 27 czerwca 2021 r., tworzymy Komitet Wyborczy Wyborcw Nazwa komitetu Uwaga! Nazwa komitetu wyborczego wyborcw zawiera w pierwszej kolejno[ci wyrazy Komitet Wyborczy Wyborcw , a nastpnie nazw komitetu wyborczego lub skrt jego nazwy odr|niajce si wyraznie od nazw i skrtw nazw innych komitetw wyborczych. 68<z: > H  J L l p ž|tiaYaQaQa|aQhG9CJaJhCJaJhCJaJhAw[hCJaJhAw[h5 h5h05CJaJhvhQ5CJaJhvh 5CJaJhvh05CJaJh65CJaJ hp5\ h65\ h=5\h 5CJaJhBh=",5hBh05hBh 5h$h$CJaJh6hE8< > $ $Ifa$gd$ a$ $ a$gdp$a$gdp$a$gd$  " K;;;;;$ $Ifa$gdkd$$Ifl/\ a& C t 0'44 lap ytu)" . 0 2 J L N ;kd$$Iflu\8= a&$ K t 0'44 lap ytu)$ $Ifa$gdN h j l p r t v Ff:$ $Ifa$gd$ $Ifa$gd  L t v r h l  Hprnhl Ltvrǿڿǿڿǿڿǿڿǿڿh^hD5CJaJh$5CJaJhu)5CJaJhu)CJaJhu)CJaJhAw[hu)CJaJhAw[hu)5 hu)5hr9CJaJh5CJaJh_CJaJhCJaJ9    6 H J $ $Ifa$gd6$ a$Ff$ $Ifa$gd J L Z x K;;;;;$ $Ifa$gd6kdb $$Ifl/\ a& C t 0'44 lap yt6 ;kdT $$Iflu\8= a&$ K t 0'44 lap yt6$ $Ifa$gd6    & . > p r t v x z | ~ Ff $ $Ifa$gd6$ $Ifa$gd6 $ a$Ffz$ $Ifa$gd6  K;;;;;$ $Ifa$gd6kd$$Ifl/\ a& C t 0'44 lap yt6 * , . F H J ;kd$$Iflu\8= a&$ K t 0'44 lap yt6$ $Ifa$gd6J d f h l n p r Ff$ $Ifa$gd6$ $Ifa$gd6 2DF$ a$Ff$ $Ifa$gd6 FHVtK;;;;;$ $Ifa$gd6kd&$$Ifl/\ a& C t 0'44 lap yt6;kd $$Iflu\8= a&$ K t 0'44 lap yt6$ $Ifa$gd6 "*:lnprtvxz|Ff`"$ $Ifa$gd6$ $Ifa$gd6|~$ a$Ff>&$ $Ifa$gd6 K;;;;;$ $Ifa$gd6kd)$$Ifl/\ a& C t 0'44 lap yt6*,.FHJ;kdz*$$Iflu\8= a&$ K t 0'44 lap yt6$ $Ifa$gd6JdfhlnprFf,$ $Ifa$gd6$ $Ifa$gd6 6HJ$ a$Ff0$ $Ifa$gd6 JLZxK;;;;;$ $Ifa$gd6kd3$$Ifl/\ a& C t 0'44 lap yt6;kd4$$Iflu\8= a&$ K t 0'44 lap yt6$ $Ifa$gd6&.>prtvxz|~Ff$7$ $Ifa$gd6$ $Ifa$gd6dfh$ $Ifa$gd $ a$gd_ gdi$ a$Ff;$ $Ifa$gd6 PRf.Pdhzn_NBh3[B*CJaJph h 5h3[5B*CJaJphhhG9B*CJaJphhG9B*CJaJphhB*CJaJphhh3[B*CJaJphhh3[5B*phhh3[5 h6\h&*h3[\ h3[\h3[hph;a h|Qh= h;a5h35B*phh=h=5B*phh=h=5h :5h :55CJaJuuuu$ $Ifa$gdzkdL>$$IfF&M' t 0644 lap ytWWW{ $Ifgdp $ a$gd3[jkd>$$IfF&M' t0644 layt$jln~VWWWWW2X>X@XXXXY\Y^Y`YvYxYYYZ(Z*Z,ZBZVZXZZd[ \\ǻ틀x퀋mmhsh=CJaJhn~CJaJh?+h=CJaJh=CJaJh=5CJ\aJh=B*CJaJph hv`h=5B*CJaJphhh3[5CJaJh3[h 0h3[5h6CJaJUh3[CJaJh-CJaJhpCJaJh3[h3[CJaJ'Nazwa i skrt nazwy komitetu wyborczego wyborcw musz by r|ne od nazw lub skrtu nazw partii politycznych lub organizacji, wpisanych odpowiednio do ewidencji lub rejestru, prowadzonych przez wBa[ciwy organ. Skrt nazwy komitetuUwaga! Podanie skrtu nazwy jest obowizkowe. Skrt nazwy komitetu wyborczego mo|e zawiera w pierwszej kolejno[ci wyrazy Komitet Wyborczy Wyborcw , a nastpnie skrt nazwy u|ytej w nazwie komitetu wyborczego albo w pierwszej kolejno[ci litery KWW , a nastpnie nazw lub skrt nazwy u|ytej w nazwie komitetu wyborczego. Skrt nazwy mo|e skBada si z nie wicej ni|45 znakw drukarskich wliczajc spacje. Skrt nazwy komitetu wyborczego wyborcw mo|e by taki sam jak nazwa tego komitetu pod warunkiem, |enazwa komitetu skBada si z nie wicej ni| 45 znakw drukarskich, wliczajc spacje. Adres siedziby komitetu wyborczegoWojewdztwoPowiat GminaMiejscowo[ Ulica Nr domuNr lokaluPocztaKod pocztowy- Spo[rd osb wchodzcych w skBad komitetu wyborczego Na peBnomocnika wyborczego Komitetu Wyborczego Wyborcw powoBanoImiDrugie imiNazwisko Numer ewidencyjny PESEL* Komitet Wyborczy zamierza zgBosi kandydatw do Rady & & & & & & & & & & & & & & (nazwa organu i gminy) Podpisy czBonkw Komitetu Wyborczego WyborcwL.p.Imi - imionaNazwiskoPodpis12341. 2. 3. 4. 5. ... ..............................................................., dnia ....................................................2021 r. (miejscowo[) * W przypadku obywatela Unii Europejskiej niebdcego obywatelem polskim nale|y poda numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzajcego to|samo[   PAGE 1 strona nr ..... ZaBcznik nr .... WWWWWWWWWWWWWWwwwwwwwwwwww $$Ifa$gd|kdo?$$IfF& ' t 0 '644 lap ytp WWWWWWWWWWWXXXXX X XXXXXXXXXX XFfB $$Ifa$gd X"X$X&X(X*X,X.X0X2X\\ ]$ $Ifa$gdp $ a$gd3[Ff$J $$Ifa$gd \\\]"]F]J]T]V]l]n]~]]]]]]]]]N^^^^_ _ _._:_>_V_ѸѫѧynfnZhr9h3[5CJaJh_CJaJhr9h3[CJaJh3[CJaJh3[hAw[h3[CJaJhvh3[5CJaJ hVh&d\hu)h6 h3[5hG9CJaJhG9CJaJh3[CJaJh3[5CJaJh3[CJaJhGh3[5CJaJhGh3[5h67CJaJh3[7CJaJ ]"]:]J]V]n]p]vvvvv$ $Ifa$gdpxkd,O$$IfF&' t 0"' 44 lap ytpp]r]~]]]]]]TDDDDDD$ $Ifa$gdpkdO$$Ifl\\ %&   t0"'44 lap ytu)]]]]]]]]]]]]]]N^^$ <<a$gd&d\FfR$ $Ifa$gdp^^^^__uuuu$ $Ifa$gdpzkddU$$IfF&& t 0'644 lap yt3[_ _<_>_@_B_D_F_H_J_L_l\\\\\\\\\$ $Ifa$gdpkdV$$IfFbF O&9 > t0'6  44 laytu) L_N_P_R_T_V_X__````t` $Ifgdp$dPP]^a$gd6 r^rgd6Ff4X$ $Ifa$gdp V_X____` ``````v```````````aaaa a*a,a2a4a6a8aaƾyui^h3hCJaJh :5hCJH*aJhh5CJaJhiCJaJhAw[hiCJaJh3[hAw[h3[CJaJhihihiCJaJhAw[h3[CJaJh3[h3[5hChG9H* h6H* hG9H* h H* hL]H*hCh6H*h6 hh6hih3[CJaJ"t`v`````xhhh$ $Ifa$gdp $IfgdpzkdZ$$IfF&' t 0'644 lap ytp```+$ $Ifa$gdikdp[$$IfF\ & \  t(0'644 lap(yti````$ $Ifa$gdi````+ $Ifgdpkd\$$IfF\ & \  t(0'644 lap(yti````````Akd]$$IfF\ & \ t0'644 lapyt= $Ifgdp````````Akd^$$IfF\ & \ t0'644 lapyt= $Ifgdp``aaa a aaAkd_$$IfF\ & \  t0'644 lapyt= $IfgdpaaaaaaaNAAAAA $Ifgdpkd`$$IfF\ & \ t0'644 lapyt=a a(a*a,a.a0aNAAAAA $Ifgdpkd|a$$IfF\ & \ t0'644 lapyt=0a2a4a8a>bbPG:11 gd e`egd gdBkd[b$$IfF\ & \ t0'644 lapytpaa.b6bbbbbcccccccccccccccc d0d2d4d6d8dʿhThL]CJaJhL]CJaJhL]hL]0JmHnHu hL]0JjhL]0JUh}^jh}^Uh;hDbCJaJh;h_CJaJh3CJaJh CJaJh;aCJaJh3hCJaJhCJaJbbbbbbcccccccccccc d d0d2d4d6d$a$gd^ $h]ha$gd/Juh]hgd7 &`#$gd7 gds6d8d gdsz+p t,p{-p '.pm1h/R 4t35õ{36d7!0:pi. A!n"#$Q% $$If!vh55 5 5C#v#v #v #vC:V l/ t 0'55 5 5C/ p ytu)$$If!vh555$ 5K#v#v#v$ #vK:V lu t 0'555$ 5K/ p ytu)T$$If!v h5 585|5}5}5|5}5}5 #v #v8#v|#v}#v|#v}#v :V l t0'5 585|5}5|5}5 / pyt4kd$$Ifl @:3& 8|}}|}} t0'$$$$44 lapyt$$If!vh5 5855m55555 5 5 5 5 5 5#v #v8#v#vm#v#v:V lt t(0'5 5855m55/ p(ytu)Hkdp$$IfltN E 6!L"b#x$%& 8m t(0'<<<<44 lap(ytu)$$If!vh55 5 5C#v#v #v #vC:V l/ t 0'55 5 5C/ p yt6$$If!vh555$ 5K#v#v#v$ #vK:V lu t 0'555$ 5K/ p yt6T$$If!v h5 585|5}5}5|5}5}5 #v #v8#v|#v}#v|#v}#v :V l t0'5 585|5}5|5}5 / pyt64kdF $$Ifl @:3& 8|}}|}} t0'$$$$44 lapyt6$$If!vh5 5855m55555 5 5 5 5 5 5#v #v8#v#vm#v#v:V lt t(0'5 5855m55/ p(yt6Hkd$$IfltN E 6!L"b#x$%& 8m t(0'<<<<44 lap(yt6$$If!vh55 5 5C#v#v #v #vC:V l/ t 0'55 5 5C/ p yt6$$If!vh555$ 5K#v#v#v$ #vK:V lu t 0'555$ 5K/ p yt6T$$If!v h5 585|5}5}5|5}5}5 #v #v8#v|#v}#v|#v}#v :V l t0'5 585|5}5|5}5 / pyt64kd$$Ifl @:3& 8|}}|}} t0'$$$$44 lapyt6$$If!vh5 5855m55555 5 5 5 5 5 5#v #v8#v#vm#v#v:V lt t(0'5 5855m55/ p(yt6Hkd4$$IfltN E 6!L"b#x$%& 8m t(0'<<<<44 lap(yt6$$If!vh55 5 5C#v#v #v #vC:V l/ t 0'55 5 5C/ p yt6$$If!vh555$ 5K#v#v#v$ #vK:V lu t 0'555$ 5K/ p yt6T$$If!v h5 585|5}5}5|5}5}5 #v #v8#v|#v}#v|#v}#v :V l t0'5 585|5}5|5}5 / pyt64kd !$$Ifl @:3& 8|}}|}} t0'$$$$44 lapyt6$$If!vh5 5855m55555 5 5 5 5 5 5#v #v8#v#vm#v#v:V lt t(0'5 5855m55/ p(yt6Hkd$$$IfltN E 6!L"b#x$%& 8m t(0'<<<<44 lap(yt6$$If!vh55 5 5C#v#v #v #vC:V l/ t 0'55 5 5C/ p yt6$$If!vh555$ 5K#v#v#v$ #vK:V lu t 0'555$ 5K/ p yt6T$$If!v h5 585|5}5}5|5}5}5 #v #v8#v|#v}#v|#v}#v :V l t0'5 585|5}5|5}5 / pyt64kdl+$$Ifl @:3& 8|}}|}} t0'$$$$44 lapyt6$$If!vh5 5855m55555 5 5 5 5 5 5#v #v8#v#vm#v#v:V lt t(0'5 5855m55/ p(yt6Hkd.$$IfltN E 6!L"b#x$%& 8m t(0'<<<<44 lap(yt6$$If!vh55 5 5C#v#v #v #vC:V l/ t 0'55 5 5C/ p yt6$$If!vh555$ 5K#v#v#v$ #vK:V lu t 0'555$ 5K/ p yt6T$$If!v h5 585|5}5}5|5}5}5 #v #v8#v|#v}#v|#v}#v :V l t0'5 585|5}5|5}5 / pyt64kd5$$Ifl @:3& 8|}}|}} t0'$$$$44 lapyt6$$If!vh5 5855m55555 5 5 5 5 5 5#v #v8#v#vm#v#v:V lt t(0'5 5855m55/ p(yt6HkdZ9$$IfltN E 6!L"b#x$%& 8m t(0'<<<<44 lap(yt6$$If!vh5M'#vM':V F t 065M'p yt$$If!vh5M'#vM':V F t065M'yt$$If!vh5 '#v ':V F t 0 '65 'p ytpt$$If!vh555555555 5 5 5 5 5 555555555#v#v#v#v#v#v:V F t0 '6555555/ pq ytkd@$$IfFG` y - F_y,!E#$& t0 '6\\\\44 lapq yt$$If!vh555555555 5 5 5 5 5 555555555#v#v#v#v#v#v:V F t0 '6555555/ / / pq ytkdG$$IfFG` y - F_y,!E#$& t0 '6\\\\44 lapq yt$$If!vh5'#v':V F t 0"' 5'/ p ytp$$If!vh5 5 5 5 #v #v #v #v :V l t0"'5 5 5 5 / p ytu)$$If!v h5 555; 5q5W5X5W5 X5 W5 Z#v #v#v#v; #vq#vW#vX#vW#v X#v W#v Z:V lB t20"'5 555; 5q5W5X5W5 X5 W5 Z/ p2ytu)kdP$$IflB b 5 6V!"$\%& ; qWXWXWZ t20"',,,,44 lap2ytu)$$If!vh5&#v&:V F t 0'65&p yt3[$$If!vh59 5 5>#v9 #v #v>:V Fb t0'659 5 5>ytu){$$If!v h555555555 5 5 5 #v#v#v#v#v#v #v #v #v :V F4 t 0'6555555 5 5 5 / f4p yt3[kdV$$IfF4 4^:!"$& t 0'6000044 laf4p yt3[$$If!vh5'#v':V F t 0'65'p ytp[$$If!vh55 5\ 5 #v#v #v\ #v :V F t(0'655 5\ 5 / / / / p(yti#$$If!vh55 5\ 5 #v#v #v\ #v :V F t(0'655 5\ 5 p(yti$$If!vh55 5\ 5 #v#v #v\ #v :V F t0'655 5\ 5 pyt=$$If!vh55 5\ 5 #v#v #v\ #v :V F t0'655 5\ 5 pyt=$$If!vh55 5\ 5 #v#v #v\ #v :V F t0'655 5\ 5 / pyt=$$If!vh55 5\ 5 #v#v #v\ #v :V F t0'655 5\ 5 pyt=$$If!vh55 5\ 5 #v#v #v\ #v :V F t0'655 5\ 5 pyt=$$If!vh55 5\ 5 #v#v #v\ #v :V F t0'655 5\ 5 pytp^ 2 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~_HmHnHsHtHD`D NormalnyCJ_HaJmHsHtHPP NagBwek 1$$ d@&a$5\JA`J Domy[lna czcionka akapituTi@T Standardowy :V 44 la ,k , Bez listy dCd Tekst podstawowy wcity$ ^a$CJJBJ Tekst podstawowy$ a$8@8 NagBwek p#4 @"4 Stopka p#P2P Tekst przypisu dolnegoCJaJP& AP OdwoBanie przypisu dolnegoH*lRRl Tekst podstawowy wcity 2 $ h^h`a$tct iLTabela - Siatka7:V0FrF 9 Tekst dymkaCJOJQJ^JaJ0)@0 9 Numer stronyT+T Tekst przypisu koDcowegoCJaJRR Tekst przypisu koDcowego ZnakT* T OdwoBanie przypisu koDcowegoH*PK![Content_Types].xmlj0Eжr(΢Iw},-j4 wP-t#bΙ{UTU^hd}㨫)*1P' ^W0)T9<l#$yi};~@(Hu* Dנz/0ǰ $ X3aZ,D0j~3߶b~i>3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK!RY7mtheme/theme/theme1.xmlYMoE#F{oc'vGuرHF[x=ޝzvg53NjHH8PTj%.H 3kT\}yg CDHfP\ IC>i n$N4)߻UL>JeKK2e,/nEހbFZ͹ #ζKk_9 adZĈꔔK=.xMfdC6Nb-켱K\X" T30P's~Stу>G%M.O"Mry8E?ԥL#SCߜbGӣE|Eʀ'<{(Z"y'N<.Ev,I A6Nv&t"-=1c8U8")QHcBJK] .H0-uIlm2-fjqVf9P('suXmd)̪eY(G]Y䀰zoP nI xy "=kk|l1Q~6M%7_ǬZQ yٿ jmZx^(Q\gQ>BANT~jCoEA3d]dm2iVֵ褽Vl<s,>gÙ/ΫŋtvavDWCd(, ~{-0%M2&a: _PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 +_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!RY7mtheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] \ *>>A \V_a8d '*6=H " N J J F|JJWW X ]p]]^_L_t```````aa0ab6d8d !"#$%&()345789:;<>?@ABCDEFGIJ A!8@0( B S ?!"$%'(Z] Fs 4IY / 0 L { Y [ t !"$%'(235DFXZ] F $%CCHJrxG^ 14DDEGzY / 2 L { { W ^ ]G6[ f1$@w3>(CTǸWU,Hp-;coZطh 88^8`OJQJo(h ^`OJQJo(oh  ^ `OJQJo(h  ^ `OJQJo(h xx^x`OJQJo(oh HH^H`OJQJo(h ^`OJQJo(h ^`OJQJo(oh ^`OJQJo(^`o(.^`.pLp^p`L.@ @ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PLP^P`L. hh^h`hH) ^`hH) 88^8`hH) ^`hH() ^`hH() pp^p`hH()  ^ `hH. @ @ ^@ `hH.  ^ `hH.^`o(.^`.pLp^p`L.@ @ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PLP^P`L.^`OJPJQJ^Jo( ^`OJQJo(o pp^p`OJQJo( @ @ ^@ `OJQJo( ^`OJQJo(o ^`OJQJo( ^`OJQJo( ^`OJQJo(o PP^P`OJQJo(^`OJPJQJ^Jo(^`OJQJ^Jo(hHop^p`OJQJo(hH@ ^@ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHoP^P`OJQJo(hH(C@w3G6[ U,H>P 0>` 0> 0coл )0)(")P#()K()2()(.Pm..( .0.о".#)(K()P2()()m()п() .(0..P"...#....K .....2 ...... .......m ........ .........&^6 !:KmK}-Q 3~= ^! AG 2 Ehw>h4 NgD/ L"8&SO'B)=",4,6;,-VC-t2X3G4 :5t5-6R6G9r9r9;U;#<C>BBD E F!G5I^IJ[KiLO!)O{O1YZAYzZ3[Aw[&d\]L]:^F^}^__L`a;aDb:b~b&Hc}dRd @edhljdJjOm/Ju4v19z]{@=|n~w";ia$+r`np04R//@ =@@Y= ՜.+,0 hp $Krajowe Biuro Wyborcze Del.Katowice Zacznik nr 4 Tytu !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}Root Entry Fpn=Data L6c1Table~A;WordDocument|SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8CompObj F0Dokument programu Microsoft Office Word 972003 MSWordDocWord.Document.89q