ࡱ> abjbj;x9JJ8\@J9.44444 " " "8888888x:=89 "\ " " "844| 9((( "F448( "8((6.754Ȗ=R"4890J95=R"=87575&=]5X " "( " " " " "88% " " "J9 " " " "= " " " " " " " " "J ^:ZgBoszenie listy kandydatw na radnych w wyborach uzupeBniajcych do Rady Miejskiej we Fromborku, zarzdzonych na dzieD 27 czerwca 2021 r. Nazwa komitetu wyborczego Skrt nazwy komitetu wyborczegoAdres siedziby komitetu wyborczegoNumer okrgu wyborczego, w ktrym zgBaszana jest lista DziaBajc w imieniu komitetu wyborczego, zgBoszenia dokonuje osobi[cie (zaznaczy wBa[ciwe)peBnomocnik wyborczy osoba upowa|niona przez peBnomocnika wyborczego Dane osoby dokonujcej zgBoszenia listy kandydatw Imi Drugie imiNazwiskoAdres zamieszkania: Powiat Gmina Miejscowo[ Ulica Nr domuNr lokaluPocztaKod Pocztowy -Numer ewidencyjny PESEL*)Numer telefonu I. DziaBajc w imieniu komitetu wyborczego, dokonuj zgBoszenia kandydata na radnego w wyborach doRady & & & & & & & & & & & (nazwa rady i gminy) Lista kandydatw 1. Imi Drugie imiNazwiskoWiek (w latach) Miejsce zamieszkania:Miejscowo[ *) W przypadku obywatela Unii Europejskiej niebdcego obywatelem polskim nale|y poda numer paszportu lubinnego dokumentu stwierdzajcego to|samo[ II. Wnosz o oznaczenie kandydata nastpujc nazw/skrtem nazwy partii/organizacji spoBecznej popierajcej kandydataNazwa lub skrt nazwy partii politycznej lub organizacji spoBecznej popierajcej kandydata (nie wicej ni| 45 znakw, wliczajc spacje) III. Do zgBoszenia doBczono:- postanowienie (kopi) o przyjciu zawiadomieniu o utworzeniu komitetu wyborczego przez PaDstwow Komisj Wyborcz lub wBa[ciwego komisarza wyborczego (zaznaczy wBa[ciwe) TAK NIE- dokument stwierdzajcy ustanowienie peBnomocnika wyborczego z podaniem jego nazwiska i dokBadnego adresu zamieszkania i numeru ewidencyjnego PESEL (zaznaczy wBa[ciwe) TAK NIE- imienne upowa|nienie wystawione przez peBnomocnika wyborczego komitetu do dokonania zgBoszenia listy (zaznaczy wBa[ciwe) TAK NIE>Nd  & L N P R T V X \ ^ ` ޷ޥxphc^VpMhK5CJaJh*?h{95 h{95 hQ-5h*?h#5h*?hQ-5h*?h#5CJaJhP'5CJaJh*?hP'5CJaJh*?hQ-5CJaJh8c5CJ(aJ(h\mK5CJaJh{a5CJaJh8h_CJH*aJh2et5CJaJh455CJaJh_h_5CJaJh85CJaJh_h8c5CJaJ P R T V X Z \ ^ $Ifgd Q$e]e^a$gd8$a$gd8c ^ ` pgg $IfgduDkd$$IfF0 &  t 0"'644 lap yt*? pgg $IfgduDkd$$IfF90 &  t 0"'644 lap ytK ^ ` b d f  4 H j l n wlwVJwlwlVwh*?hKZ5CJaJ+jh*?hc5CJUaJmHnHuh*?h&^%CJaJh*?hKZCJaJh*?hKZ5h*?hKZCJaJhZVrhZVr5CJaJh*?hZVrCJaJh*?hKZ5CJaJh\mK5CJaJh*?hQ-5h*?h{95 hQ-5h*?hQ-5CJaJh*?hK5CJaJhK5CJaJh*?hK5 \ ^ ` b pgggg $Ifgd Qkdv$$IfF90 &  t 0"'644 lap ytKb d H J n pgg[gg[[ $$Ifa$gd*? $Ifgd{R8kd1$$IfF0&s t 0"'644 lap yt*? F H J R V < ƺvne]UMhKCJaJhKCJaJh)CJaJh{95CJaJh{9CJaJh)5CJaJh#CJaJh)CJaJh)h)CJaJh_1h8WCJaJh_1hC5CJaJh8W5CJaJh8Wh8W5CJaJhKZh{95CJaJh{95CJaJh#5CJaJhKZ5CJaJh*?hKZ5h*?h&^%CJaJ F ]XXXXXXH$ $Ifa$gd5"gd{R8kd$$IfFxF\ &  t 0"'6  44 lap yt*?F H J X Z \ t tggggg $ $Ifa$zkd$$IfF&"' t 0"'44 lap yt{9$ $Ifa$gd5" naaaaaaaaaa $ $Ifa$kdm$$IflXF &b  t0"'  44 layt)  K>>>>>> $ $Ifa$kd*$$Ifl\9J &  t 0"'44 lap yt{9 & 4 < N P R T X Z \ ^ ` Ff $ $Ifa$< > R T V ^ ` PRz| "$~sj^Uh_5CJaJhdh_5CJaJh&^%5CJaJh_1hcCJaJh\mKCJH*aJh8h8CJH*aJhhv5CJaJh85CJaJh-5CJaJhc5CJaJh~5CJaJh{95CJaJhd5CJaJhhvhhvCJH*aJh)CJaJ h)5 h{95h)CJaJhhvCJaJ! $ $Ifa$gd&^%$ S$If]^Sa$gd8 $Ifgd%gd{9$a$gd8cFf| $ $Ifa$$&p`$ $Ifa$gd$$ $Ifa$gd&^%kd$$IfF&' t 0'44 l` ap yt_$&(*02<>@j ˾˃{php]THh*?h~5CJaJh#5CJaJhhvh#CJaJhhvCJaJhhvhhvCJaJhh&^%hc=h_CJaJ *hh_CJaJ *hhMpCJaJhhMpCJaJhoh{95 h{95 ho5hMpCJaJ hoh_h_CJaJhdh_5CJaJhT h_1h_CJaJhk hC5CJaJ&(*02<>Vh~nn^NNN$ $Ifa$gd$$ $Ifa$gdd$ $Ifa$gddkdA$$IfF&' t 0'44 l` ap yt_hj&$ $Ifa$gdMpkd$$IfF\ &hp t(0'44 l` ap(yt$ $Ifa$gd$$ $Ifa$gdd$ $Ifa$gdMp$ $Ifa$gd&$$kd!$$IfF\4 & t(0'44 l` ap(ytK  j]TK $Ifgd $Ifgd $Ifgd*?|kdP$$IfF&"' t 0"'644 lap yt*? $Ifgd-$a$gdHm$a$gdhv <LNrtN :<>jlnptxʿʴʖym]mh*?hY\CJaJmHnHuh*?hY\5CJaJh+5CJaJh*?h~5CJaJh"\h/Hh*?hiCJ aJ h*?h8CJaJh]CJaJh*?hiCJaJh]h]CJaJh*?hiCJaJh]5CJaJh-5CJaJh*?h5CJaJh*?hQP5CJaJ "$&(*,.02468:<>@B$ $Ifa$gd*?FfH $IfgdBDFHJLNPRTVXZ\^`bdfhjln $Ifgd+Ff $Ifgd:zqqq $IfgdF- $Ifgd]|kd'$$$IfFE&"' t 0"'644 lap yt*? :<>@dfT͸~ydXM8X6U(jh*?h OCJUaJmHnHuh*?h OCJaJh*?h O5CJaJ(jh*?h]CJUaJmHnHu h]\h Oh]5CJ\aJhh]5h*?h]5CJaJh*?hz5CJaJh*?h\cW5CJaJ(jh*?h\cWCJUaJmHnHuh*?h\cWCJaJh*?h]CJaJh]h Oh]5CJaJh OhY\5CJaJ:<kbbbb $Ifgd.Ckd$$$IfFE0& t 0"'644 lapyth`kbbbb $Ifgdikd%$$IfFE0& t 0"'644 lapyt.CTTTTkbbYY $Ifgd $Ifgd$kd&$$IfFE0& t 0"'644 lapyti- wykaz podpisw wyborcw popierajcych zgBaszan list kandydatw (zaznaczy wBa[ciwe) TAK NIE- pisemn zgod na kandydowanie kandydata wraz z o[wiadczeniem oposiadaniu prawa wybieralno[ci (zaznaczy wBa[ciwe) TAK NIE- zBo|one przez kandydata obywatela polskiego urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r. o[wiadczenie, o ktrym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 pazdziernika 2006 r. o ujawnianiu informacji odokumentach organw bezpieczeDstwa paDstwa z lat 1944 1990 (zaznaczy wBa[ciwe) TAK NIE- zBo|on przez kandydata obywatela polskiego urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r. informacj, o ktrej mowa w art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 18 pazdziernika 2006 r. o ujawnianiu informacji odokumentach organw bezpieczeDstwa paDstwa z lat 1944 1990 (zaznaczy wBa[ciwe) TAK NIE- zBo|one przez kandydata obywatela Unii Europejskiej niebdcego obywatelem polskim o[wiadczenie okre[lajce ostatni adres zamieszkania w paDstwie czBonkowskim Unii Europejskiej jego pochodzenia oraz, |e kandydat nie zostaB pozbawiony prawa do kandydowania wpaDstwie czBonkowskim Unii Europejskiej jego pochodzenia, a tak|e |e nie peBni on urzdu, ktry objty jest zakazem Bczenia funkcji (zaznaczy wBa[ciwe) TAK NIE- pismo wBa[ciwego statutowo organu partii politycznej lub organizacji spoBecznej popierajcej zgBaszanego kandydata (zaznaczy wBa[ciwe) TAK NIE ................................................... (podpis osoby zgBaszajcej list) ..........................................., dnia .............................. 2021 r. (miejscowo[)   strona nr ........ ZaBcznik nr 1 TTTTTTTTTTUU4U6U\U`UdUfUUUUUUVVV2V4VJVLVZV`VpVvVVVȼrfZZZZZh Oh-5CJaJh*?h-5CJ aJ (jh*?h-CJUaJmHnHuh*?h-CJaJh#l5CJaJh*?h-5CJaJh-5CJaJh*?hz5CJ aJ h*?hY\5CJaJ(jh*?hY\CJUaJmHnHuh*?hY\CJaJh*?h$CJaJh*?h$5CJaJ#TTUUUVpgggg $Ifgdkd]'$$IfFf0& t 0"'644 lap yth`VV X4X:XfXpgggg $Ifgdkd($$IfFf0& t 0"'644 lap ytVVVX X4X8XfXhXlXxXzXXXXXXXXX.Y0Y@YDYlZnZZZZZZZZ[[L[R[d[f[[[]] ^^>^@^L^N^^^d^^^^^Ӿ޲Ӿ޲Ӿ޲h-5B*CJaJph h Oh-5B*CJaJphh#l5CJaJh*?h-5CJ aJ (jh*?h-CJUaJmHnHuh*?h-CJaJh*?h-5CJaJh-5CJaJh Oh-5CJaJ6fXhXnZZZZpgggg $Ifgdkd($$IfFf0& t 0"'644 lap ytZZ] ^^>^pgggg $Ifgdkd)$$IfFf0& t 0"'644 lap yt>^@^*_T_Z__pgggg $Ifgdkda*$$IfFf0& t 0"'644 lap yt^^^^^^^__&_(_*_T_X______````F`J`L```````aʵթtltd\Tth\mKCJaJh{aCJaJh!VCJaJh CJaJhfhX@CJaJhkCJaJh CJaJhX@CJaJh9=5CJ aJ h\cW5CJ aJ h*?h-5CJ aJ (jh*?h-CJUaJmHnHuh*?h-CJaJh*?h-5CJaJh-5B*CJaJph h Oh-5B*CJaJph ________J`L``pkccccZZXX^gdX@$a$gd/gd\mKkd"+$$IfFf0& t 0"'644 lap yt aa4a6a8aaBaDaHaJaNaaaahfh2jh2UhJCJaJhfhX@CJaJhkCJaJ`6a:a3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK!RY7mtheme/theme/theme1.xmlYMoE#F{oc'vGuرHF[x=ޝzvg53NjHH8PTj%.H 3kT\}yg CDHfP\ IC>i n$N4)߻UL>JeKK2e,/nEހbFZ͹ #ζKk_9 adZĈꔔK=.xMfdC6Nb-켱K\X" T30P's~Stу>G%M.O"Mry8E?ԥL#SCߜbGӣE|Eʀ'<{(Z"y'N<.Ev,I A6Nv&t"-=1c8U8")QHcBJK] .H0-uIlm2-fjqVf9P('suXmd)̪eY(G]Y䀰zoP nI xy "=kk|l1Q~6M%7_ǬZQ yٿ jmZx^(Q\gQ>BANT~jCoEA3d]dm2iVֵ褽Vl<s,>gÙ/ΫŋtvavDWCd(, ~{-0%M2&a: _PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 +_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!RY7mtheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] x &68; < $TV^aa "&148:^ b F &hB:TVfXZ>^_`a !#$%'()235679;@ `@H 0( _x( b 6 # 1 S"`?b 7 # 1 S"`?b : # 1 S"`?b ; # 1 S"`? b D # 1 S"`?b E # 1 S"`?b F # 1 S"`?b G # 1 S"`?b H # 1 S"`?b I # 1 S"`?b J # 1 S"`?b K # 1 S"`?b V # 1 S"`? b W # 1 S"`? b X # 1 S"`? b Y # 1 S"`? b \ # 1 S"`?b ] # 1 S"`?b ^ # 1 S"`?b _ # 1 S"`?B S ?IJRS F G DGtE!mYt6t7tFtGtHtIt:t;tXtYtVtWtJtKt^t_t\t]t2BJ`bby/0%DDWYfijjxx}it|Lcgktuz{ . 6 7 1 ` qv2BJ`bby/0DDfijjxx}=>FIWXt|n3Glntuz{  ' * 2 5 ` a j k 0 6 7 F G R S Z ] e h 0 ! ) , < = N P Q l v x qv |*g}9~1dit*0Ev} l_LOQ^`.^`.^`.^`. ^`OJQJo( ^`OJQJo( ^`OJQJo( ^`OJQJo(hh^h`. hh^h`OJQJo( hh^h`hH) ^`hH) 88^8`hH) ^`hH() ^`hH() pp^p`hH()  ^ `hH. @ @ ^@ `hH.  ^ `hH. P 0A 0@ 0~}|n )n+)n0)Pn#()l$5J()j2()j.Pjg.(j.j .i+.i0.i#)Pi$5J()(i2()i()hg()h()h .Ph+..(h0...h#....g$5J .....g2 ......g .......Pgg ........f ......... X Z6^iptI:pX@T n; G r8 D "r 8h`4>* QKr&z~-ea|-| '!$&^%v&Z(q))vv)>*E*W*+u+F-Q-K/` 1`2*445C5vv7{R8G9{99=yO=2h='o>= A,>BX&D2dD!E.EF/H`GHn|H I)K*K\mK6LM OQPP%ST U8W\cWRTX6Y@9YZdaZ7]["\Y\]]`b`{acIf:gj3n4noZVrarur^sM t2etKuhvvP{_I6X.3-CN3}%9L >-Hm,KZou r<=V{) k ff3$+uDU!VS*lI IC*?XT k YeDoD0CFmsz*5h2J8c#s)R P'qu.C28[Qe[%aD`pI/9&EMpd9+ 5"#l>(t$i@4HHHHTUnknownG*Ax Times New Roman5Symbol3. *Cx Arial5. .[`)TahomaA$BCambria Math"a씇{w  !x243qHP ?Ye2!xx%ZgBoszenie listy kandydatw na posBw W.LitewkaUMiG178     Oh+'0 $ D P \ ht|(Zgoszenie listy kandydatw na posw W.Litewka Normal.dotmUMiG176Microsoft Office Word@vA@=@ =@= ՜.+,0, hp $Krajowe Biuro Wyborcze Del.Katowice &Zgoszenie listy kandydatw na posw Tytu !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqstuvwxy{|}~Root Entry FȖ=Data =+1TableS=WordDocument ;xSummaryInformation(rDocumentSummaryInformation8zMsoDataStoreDȖ=Ȗ=UMIPCREXXCWVPEUWA==2DȖ=Ȗ=Item PropertiesUCompObj  F0Dokument programu Microsoft Office Word 972003 MSWordDocWord.Document.89q