ࡱ> lok<bjbj7D JJ8,t 544444446l94Q444R44 +11ƕ= 0s440 50: :(11:144N 5:J ^:OZWIADCZENIE O WYRA{ENIU ZGODY NA KANDYDOWANIE Dane kandydata na radnego Imi Drugie imiNazwisko  Nazwisko rodowe Imi ojca Imi matkiData urodzenia (dzieD-miesic-rok)--Miejsce urodzenia Numer ewidencyjny PESEL*Obywatelstwo Adres zamieszkania:Miejscowo[ UlicaNr domu Nr lokaluPoczta Kod pocztowy-Przynale|no[ do partii politycznej (je[li kandydat nie nale|y do partii politycznej wpisa Nie nale|y do partii politycznej ) Ja ni|ej podpisany(a) o[wiadczam, |e wyra|am zgod na kandydowanie w wyborach uzupeBniajcych doRady Miejskiej we Fromborku, zarzdzonych na dzieD 27 czerwca 2021 r., z listy kandydatw .................................................................................................................................................................. (nazwa komitetu wyborczego) w okrgu wyborczym nr ................ . Jednocze[nie o[wiadczam, i| posiadam prawo wybieralno[ci (bierne prawo wyborcze) w wyborach do tej Rady**, o ktrym stanowi art. 11 1 pkt 5 oraz 2 i 3 ustawy z dnia 5stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349.). ................................................... (wBasnorczny podpis) ..........................................., dnia .............................. 2021 r. (miejscowo[) *`b   8 : > @ Z j l x z   . 0 2 \ d f l ʿh'CJaJh;h8QCJaJhph?=5 hph?=h?=CJaJh;h?=CJaJh)CJaJh;h)CJaJh_1h>-CJaJ h'5 hD#Z5h }h>-5h)ch)c5CJaJh)chX95CJaJ/4`bfYYI$ $Ifa$gd?= $Ifgd)kd$$IfF&& t 0&44 l` ap yt8Q$ $Ifa$gdD#Z$a$gdX9 $Ifgd)Ff$ $Ifa$gd?=    " $ & ( * , . 0 $Ifgd)Ff $ $Ifa$gd?=0 2 4 6 8 : < > @ B D F H J L N P R T V X Z z | Ff$ $Ifa$gd)Ff]$ $Ifa$gd?= 2kdG$$IfFF z&  t0&  44 l` apyt8Q$ $Ifa$gd?=  0 2 4 Z h j l n p r t v x z | ~ Ff! $Ifgd8Q$ $Ifa$gd?=l n $ & D H N P R T V X Z ~ ꚏ|qjcj\jUj h)chIC h)chs) h)chur h)ch/hrh CJaJh)cCJaJh8Qh?=CJaJhrvh?=CJaJhrvCJaJh;h?=5CJaJh8QCJaJh;hMPCJaJh;h CJaJh;hQJCJaJh;h8QCJaJh?=CJaJh;h?=CJaJhph?=CJaJ!~ Ykd$+$$IfF&& t 0&44 l` ap yt8Q$ $Ifa$gdQJFfX'$ $Ifa$gd?= $ $Ifa$gd?= $ &$ $Ifa$gd?=kd+$$IfF\[ & nIo t(0&44 l` ap(yt8Q$ & @ B D H J L N P P R T $Ifgd8Q $Ifgd?=Ff.$ $Ifa$gd?=$ $Ifa$gd?= T V X Z `UUJJJ $d$a$gd/) $dha$gd $kd1$$IfF0& t0&44 l` apyt8Q  & V TL`x| "&TXźڳڬڒڒڋڀ h)choh\ h)chBb{ h)ch $hD#ZhD#ZH*hD#Z h)chX9 h)ch?= h)chv.h)ch CJaJh CJaJh)chPH* h H* h)chPh h $h*h'hh)c h)chIC/T J46(5*55*6$ & F 7Wd$*$^7`Wa$gd/) $d$a$gd/) d$gd/) d$^gd/) d$gd d$gdMP $d$a$gd/) $ d$^ `a$gd/)  :J24684&5(5*5055*6f6轵խե|qlh]Rh/) hD#ZCJaJhD#ZhD#ZCJaJhD#Z hD#ZH*h'h/) CJaJh[ CJaJh'h'CJaJUhD#Zh'CJH*aJh[ CJaJh CJaJhkCJaJh*CJaJhCJaJhkCJaJhFCJaJhfhX@CJaJhFCJaJhX@CJaJhrCJaJh[ CJaJ W przypadku obywatela Unii Europejskiej niebdcego obywatelem polskim nale|y poda numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzajcego to|samo[ ** Posiadanie prawa wybieralno[ci (biernego prawa wyborczego) oznacza, i| kandydat: najpzniej w dniu gBosowania koDczy 18 lat, stale zamieszkuje na obszarze gminy, w ktrej kandyduje ijest wpisany do staBego rejestru wyborcw wBa[ciwego dla danej gminy, nie jest pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sdu, nie jest pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem TrybunaBu Stanu, nie jest ubezwBasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sdu, nie jest skazany prawomocnym wyrokiem na kar pozbawienia wolno[ci zaprzestpstwo umy[lne [cigane zoskar|enia publicznego lub umy[lne przestpstwo skarbowe, nie jest osob, wobec ktrej wydano prawomocne orzeczenie sdu stwierdzajce utrat prawa wybieralno[ci wzwizku ze zBo|eniem nieprawdziwego o[wiadczenia lustracyjnego, w przypadku obywatela Unii Europejskiej niebdcego obywatelem polskim nie jest pozbawiony prawa wybieralno[ci w paDstwie czBonkowskim Unii Europejskiej, ktrego jest obywatelem.   ZaBcznik nr 3 f6p66666667&7(7*7<7N7P777777J8\8~888888999::N;P;h;x;z;;;;;<<<<<<<<<<<<ڸڸðhD#ZhU%jhU%UhD#Zh/) CJaJhD#ZhD#ZCJaJh/) hD#ZCJ\aJh/) CJaJh/) h/) CJaJh/) hD#ZCJaJhQJCJaJ5*6*77J889P;<<<<<<<<<<<$a$gd]!$ & F 7Wd$1$7$8$H$^7`Wa$gd/) !$ & F ?7Wd$1$7$8$H$^7`Wa$gd/) $ & F 7Wd$*$^7`Wa$gd/) <<<!$ & F 7Wd$1$7$8$H$^7`Wa$gd/) 5 01h:p]. A!"#$% $$If!vh5&#v&:V F t 0&5&` p yt8Q$$If!vh55I5I5I5J5I5I5I5 J5 I5 I5 I5 J5 I5I5O#v#vI#vJ#vI#v J#v I#v J#v I#vO:V F t֠0&,55I5J5I5 J5 I5 J5 I5J` p֠yt8Q~kd$$IfFd2{ W 2|W!3$&IIIJIIIJIIIJIIJ t֠0&@@@@44 l` ap֠yt8Q$$If!vh55I5I5I5J5I5I5I5 J5 I5 I5 I5 J5 I5I5O#v#vI#vJ#vI#v J#v I#v J#v I#vO:V F t֠0&,55I5J5I5 J5 I5 J5 I5J` p֠yt8Q~kd$$IfFd2{ W 2|W!3$&IIIJIIIJIIIJIIJ t֠0&@@@@44 l` ap֠yt8Q$$If!vh55I5I5I5J5I5I5I5 J5 I5 I5 I5 J5 I5I5O#v#vI#vJ#vI#v J#v I#v J#v I#vO:V F4 t֠0&+,55I5J5I5 J5 I5 J5 I5J` p֠yt8Qkds$$IfF4d2{ W 2|W!3$&IIIJIIIJIIIJIIJ t֠0&@@@@44 l` ap֠yt8Q$$If!vh55I5I5I5J5I5I5I5 J5 I5 I5 I5 J5 I5I5O#v#vI#vJ#vI#v J#v I#v J#v I#vO:V F4 t֠0&+55I5J5I5 J5 I5 J5 I5J` p֠yt8Qkd$$IfF4d2{ W 2|W!3$& IIIJIIIJIIIJIIJ t֠0&@@@@44 l` ap֠yt8Q$$If!vh5 5 5 #v #v #v :V F t0&5 5 5 ` pyt8QH$$If!v h555555555 5 5 5 #v#v#v#v#v#v #v #v :V F tn0&555555 5 5 ` pxyt8QkdN$$IfF G T)b& tn0&000044 l` apxyt8Q:$$If!v h55w5x5x5x5x5x5x5 x5 x5 x5 x5 #v#vw#v x#v :V F] tւ0&55w5 x5 ` pւyt8Qkd%$$IfF]" G6 & ~n&wxxxxxxxxxx tւ0&444444 l` apւyt8Q$$If!vh5&#v&:V F t 0&5&` p yt8Q,$$If!vh5 5n5I5p#v #vn#vI#vp:V F t(0&5 5n5I5o` p(yt8Q$$If!vh5n5n5T5S5T5S5R5r#vn#vn#vT#vS#vT#vS#vR#vr:V F tP0&5n5n5T5S5T5S5R5p` pPyt8Qkd-$$IfFִpk!$&nnTSTSRp tP0&  44 l` apPyt8Q$$If!vh55#v#v:V F t0&55` pyt8Q^ 02 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~_HmHnHsHtHD`D YeNormalnyCJ_HaJmHsHtHJA J Domy[lna czcionka akapituPi@P Standardowy4 l4a ,k , Bez listy tt YeTabela - Siatka7:V0JBJ CNTekst podstawowy$a$CJaJD`D yO=0NagBwek p# mHsHtH4 "4 yO=Stopka p#F2F vv) Tekst dymkaCJOJQJ^JaJ:/A: ]0 NagBwek ZnakCJaJT+@RT D#ZTekst przypisu koDcowegoCJaJRaR D#ZTekst przypisu koDcowego ZnakT* qT D#ZOdwoBanie przypisu koDcowegoH*PK![Content_Types].xmlj0Eжr(΢Iw},-j4 wP-t#bΙ{UTU^hd}㨫)*1P' ^W0)T9<l#$yi};~@(Hu* Dנz/0ǰ $ X3aZ,D0j~3߶b~i>3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK!RY7mtheme/theme/theme1.xmlYMoE#F{oc'vGuرHF[x=ޝzvg53NjHH8PTj%.H 3kT\}yg CDHfP\ IC>i n$N4)߻UL>JeKK2e,/nEހbFZ͹ #ζKk_9 adZĈꔔK=.xMfdC6Nb-켱K\X" T30P's~Stу>G%M.O"Mry8E?ԥL#SCߜbGӣE|Eʀ'<{(Z"y'N<.Ev,I A6Nv&t"-=1c8U8")QHcBJK] .H0-uIlm2-fjqVf9P('suXmd)̪eY(G]Y䀰zoP nI xy "=kk|l1Q~6M%7_ǬZQ yٿ jmZx^(Q\gQ>BANT~jCoEA3d]dm2iVֵ褽Vl<s,>gÙ/ΫŋtvavDWCd(, ~{-0%M2&a: _PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 +_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!RY7mtheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] D l f6< 0 ~ $ T *6<< !@ @H 0( 0( B S ?vz    /11bccnouv()+,--{%v}    11cnouv()+,--{<>@@abv}/01 ZP>g*3&BT&&=$g| A@x3FMP^`OJQJ^Jo(hH ^`OJQJ^Jo(hHop^p`OJQJo(hH@ ^@ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHoP^P`OJQJo(hH hh^h`hH) ^`hH) 88^8`hH) ^`hH() ^`hH() pp^p`hH()  ^ `hH. @ @ ^@ `hH.  ^ `hH.h ^`hH.h ^`hH.h L^ `LhH.h \ ^\ `hH.h ,^,`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h lL^l`LhH.h 8^8`hH)h ^`hH.h L^ `LhH.h ^ `hH.h x^x`hH.h HL^H`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h L^`LhH.h U^U`hH)h %^%`hH.h L^`LhH.h ^ `hH.h ^`hH.h eL^e`LhH.h 5^5`hH.h ^`hH.h L^`LhH. ^`hH) ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h$ ^$ `o(){ ]^{ `]o()h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PL^P`LhH. 8 0{ 0{ 0Z3FMT&>g| A3&(} )-}+),}0)P,}#()+}$5J()P+}2()&}.&}g.%}.$} .P$}+.#}0.#}#)"}$5J()!}2()#}()P*}g())}()P)} .(}+..(}0...'}#....P'}$5J .....&}2 ......(&} .......kg ........(l .........8T yRPX p5tI:pX@k /) oR D "r .")4>*^&,Xea|T [ j $'q)vv)@+u+9B,v.K/!)4vv728X9}9yO=2h== A$D2dDE.EpEFGHn|HJQJA O?OP UXU6YD#Z\`:gj4noarurM t~t/t[trvFfwBb{t| }]IX.&m$'CN3?=4>-,uE :}r<=r *MPk f8Qr'8$+U!V*lI KICT k Ye0.Fq~p Fm )cz*5h`~s)R F2 g_[%aD`p U%/^39+,q$ @L HH HHHH4UnknownG*Ax Times New Roman5Symbol3. *Cx Arial5. .[`)Tahoma?= *Cx Courier New;WingdingsA$BCambria Math"`씇ttll!x24 3qHP ?Ye2!xx4O[wiadczenie o wyra|eniu zgody na kandydowanie-poseB W.LitewkaUMiG17(    Oh+'0 (4 T ` l x8Owiadczenie o wyraeniu zgody na kandydowanie-pose W.Litewka Normal.dotmUMiG174Microsoft Office Word@Ik@f=@ =@f=l՜.+,0< hp $Krajowe Biuro Wyborcze Del.Katowice 5Owiadczenie o wyraeniu zgody na kandydowanie-pose Tytu !"$%&'()*+,-./0123456789:;<>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ\]^_`abdefghijmnqRoot Entry Fƕ=pData #Z21Table=D:WordDocument 7DSummaryInformation([DocumentSummaryInformation8cMsoDataStore }wƕ=1ƕ=4DIOQQVR==2 }wƕ=1ƕ=Item PropertiesUCompObj  F0Dokument programu Microsoft Office Word 972003 MSWordDocWord.Document.89q