Flaga i Godło Polski z napisami o dofinansowaniu ze środków funduszu celowego

W dniu 31 marca 2022 r. zawarto porozumienie znak: PS-I.946.3.11.2022 pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a Gminą Frombork, którego przedmiotem jest przekazanie środków z Państwowego Funduszu Celowego - Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2022 roku w łącznej kwocie 40.768,00 zł. Środki przeznaczane są na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w zakresie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082).

Pracodawca zatrudniający młodocianego pracownika zamieszkałego na terenie Gminy Frombork może ubiegać się o dofinansowanie kosztów jego kształcenia na zasadach określonych w art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082).

Galeria zdjęć