Infografika - kosze w różnych kolorach

Od dnia 01 stycznia 2021 roku, zgodnie z Uchwałą Nr XVI/202/20 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 10 września 2020, ulega zmianie wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Ustala się stawkę opłaty w wysokości 25 zł miesięcznie od 1-go mieszkańcazamieszkującego daną nieruchomość.

W przypadku niewypełniania obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny będą nakładane kary w wysokości trzykrotności stawki bazowej.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się bez wezwania w kasie Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku -

nr konta 31 8313 0009 0060 0170 2000 0350
(UWAGA NOWY NR RACHUNKU)

Termin składania deklaracji - 31.01.2021

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie ► www.frombork.samorzady.pl
Informacja o stawkach ► http://frombork.samorzady.pl/art/id/8195
Regulamin ► http://frombork.samorzady.pl/art/id/8191