Wodociągi Fromborskie Sp. z o.o. informują Odbiorców usług o możliwości zainstalowania na terenie nieruchomości wyposażonej w przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne dodatkowego wodomierza do pomiaru wody przeznaczonej do bezpowrotnego zużycia. Jest to woda wykorzystywana np. do podlewania ogrodów – nie jest odprowadzana do sieci kanalizacyjnej.

Większość naszych Odbiorców, korzystających z sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ma zainstalowany tylko jeden licznik – tzw. wodomierz główny, wskazujący całkowite zużycie wody w domu czy nieruchomości. Wtedy ilość odprowadzonych ścieków ustala się jako równą ilości pobranej wody (podstawa: art. 27 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków).

W przypadku gdy właściciel nieruchomości zainstaluje dodatkowy wodomierz, który wskaże, ile wody zużyliśmy np. przy podlewaniu ogródka, Wodociągi Fromborskie Sp. z o.o. opłatę za odprowadzone ścieki pomniejszy o ilość wody bezpowrotnie zużytej.

W celu zainstalowania dodatkowego wodomierza służącego ustaleniu ilości wody bezpowrotnie zużytej należy:

1. złożyć w biurze Spółki (Ul. Osiedle Słoneczne 28, 14-530 Frombork) – Wniosek o wydanie zgody na montaż dodatkowego wodomierza (podwodomierza) oraz uwzględnienie w rozliczeniach wskazań dodatkowego wodomierza odliczającego wodę bezpowrotnie zużytą - WNIOSEK - ZGODA WODMIERZ DODATKOWY

2. pobrać w biurze Spółki lub ze strony internetowej - WARUNKI TECHNICZNE ZAINSTALOWANIA DODATKOWEGO WODOMIERZA (ZAŁĄCZNIK NR 1)

3. wykonać montaż wodomierza dodatkowego:

- we własnym zakresie z uwzględnieniem wytycznych wydanych w warunkach technicznych lub

- zlecić wykonanie usługi pracownikom Spółki – ZLECENIE MONTAŻU WODOMIERZA (ZAŁĄCZNIK NR 2)

4. w celu sprawdzenia prawidłowości zainstalowania oraz dokonania odbioru technicznego i zaplombowania urządzenia należy zgłosić do biura Spółki gotowość do odbioru instalacji wodomierza dodatkowego. Usługa jest dodatkowo płatna – WNIOSEK O PLOMBOWANIE (ZAŁĄCZNIK NR 3)

W przypadku wykonania montażu instalacji wodomierza dodatkowego przez Pracowników Spółki odbiór techniczny instalacji jest BEZPŁATNY.

Zmiana sposobu rozliczania ilości odprowadzanych ścieków nastąpi po pozytywnym wyniku kontroli, oplombowaniu wodomierza i spisaniu protokołu montażu/plombowania.

Całkowity koszt prac instalacyjnych, łącznie z zakupem wodomierza, ewentualnymi naprawami i ponowną legalizacją licznika wody, pokrywa Odbiorca usług/właściciel nieruchomości.

Zaprzestanie odliczania ścieków w ilości odpowiadającej zużyciu wody naliczonemu przez dodatkowy wodomierz nastąpi w przypadku:

1. stwierdzenia poboru wody na cele inne niż określone w warunkach,

2. uszkodzenia wodomierza, plomby,

3. braku wymiany wodomierza po upływie 5 letniego okresu legalizacji wodomierza,

4. wykorzystywania wody za dodatkowym wodomierzem w sposób tworzący ścieki,

5. dokonania jakichkolwiek przeróbek instalacji do rozliczania wody bezpowrotnie zużytej.

UWAGA!

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Załącznikiem nr 5 Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz. U. rok 2019, poz. 759) – okres ważności dowodu legalizacji wynosi 5 lat i jest liczony od 1 stycznia roku następnego po roku, w którym legalizacja została dokonana. Istotne jest, że zgodnie z § 33 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. rok 1999, nr 74, poz. 836 z późn. zm.) – to właściciel urządzenia ma obowiązek dbania o odnawianie legalizacji swojego wodomierza indywidualnego.

Przed podjęciem ostatecznej decyzji o montażu dodatkowego wodomierza prosimy o dokładną analizę korzyści i kosztów, to jest m.in.:

1. wysokości stawek opłat abonamentowych na odbiorcę za okres rozliczeniowy,

2. ilości odprowadzonych ścieków w okresie letnim i zimowym,

3. kosztów związanych z całością prac instalacyjnych i legalizacyjnych wodomierza,

Opłata za wodę bezpowrotnie zużytą będzie naliczana zgodnie z obowiązującą taryfą.

Dodatkowe wodomierze zamontowane bez uprzedniej zgody i odbioru technicznego lub nielegalizowane nie będą uznawane na fakturach rozliczeniowych.

Rozliczenia wody bezpowrotnie zużytej będą wykonywane co miesiąc po uprzednim odczycie stanu zużycia przez Inkasenta Spółki lub po uzyskaniu telefonicznej informacji od Obiorcy usług na numer telefonu 55 243 72 09.

W przypadku braku odczytu rozliczenie będzie dokonane w kolejnym okresie rozliczeniowym.