Logo programu Ciepłe mieszkanie

Informujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie ogłosił nabór wniosków dla gmin o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”.

 Miasto i Gmina Frombork zamierza złożyć wniosek o dotację w ramach ogólnopolskiego programu „Ciepłe Mieszkanie”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów i gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się  w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

 Beneficjentem końcowym jest osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny do lokalu mieszkalnego wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na terenie Miasta i Gminy Frombork.

O dofinansowanie nie może ubiegać się osoba fizyczna będąca najemcą lokalu z mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Frombork.

Do jakich przedsięwzięć można uzyskać dofinansowanie w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie”?

 Przedsięwzięciem dla beneficjenta końcowego jest demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego oraz:

•    Zakup i montaż nowego źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (dalej cwu) lokalu mieszkalnego (kocioł gazowy kondensacyjny, kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie, ogrzewanie elektryczne, pompę ciepła powietrze/woda lub pompę ciepła powietrze/powietrze)

albo
•    Podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku.

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

•    Demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub cwu w lokalu mieszkalnym, instalacji gazowej od przyłącza gazowego/zbiornika na gaz do kotła;

•    Zakup i montaż okien w lokalu mieszkalnym lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż);

•    Zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym;

•    Dokumentacja projektowa dotycząca powyższego zakresu.

Jaka jest wysokość dotacji, jaką można uzyskać?

Intensywność dofinansowania dla beneficjentów końcowych uzależniona jest od dochodów beneficjenta lub osób w jego gospodarstwie domowym i ustalona została na poziomie:

•    Podstawowym – do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 15.000,00 zł,
•    Podwyższonym – do 60% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 25.000,00 zł,
•    Najwyższym – do 90% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 37.500,00 zł.

Zasady naboru:

W pierwszej kolejności Miasto i Gmina Frombork ma za zadanie oszacować liczbę osób zainteresowanych udziałem w Programie oraz określić rodzaj oczekiwanego wsparcia.

W tym celu prosimy właścicieli lokali zainteresowanych wzięciem udziału w programie „Ciepłe Mieszkanie” o złożenie do Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku wstępnej deklarację chęci skorzystania z dofinansowania w ramach  programu „Ciepłe Mieszkanie”.

Będzie to podstawa do wystąpienia o dofinansowanie, w określonej wysokości, do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Nabór deklaracji potrwa do 15.12.2022 roku.

Wypełnione wstępne deklaracje należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Frombork w pokoju 11
(I piętro) lub w sekretariacie Urzędu przy ul. Młynarskiej 5A, 14-530 Frombork w godzinach pracy Urzędu lub wysłać pocztą.

Realizacja Programu „Ciepłe Mieszkanie” nastąpi pod warunkiem otrzymania przez Gminę Frombork dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.